"Torba tasarı" Plan ve Bütçe Komisyonunda

- Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerince yapılan veya yaptırılan su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme tesisleri, yol yapımı gibi altyapı yatırımları ile küçük sanayi sitelerindeki iş yeri yapımına ilişkin mal teslimi ve hizmet ifaları KDV'den istisna tutulacak - İstihdamın artırılması amacıyla kadın, engelli ve gençlere pozitif ayrımcılık yapılmak suretiyle ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenlerine yönelik gelir vergisi stopajı teşviki ve damga vergisi desteği sağlanacak - Hazineye ait taşınmazlar, tarımsal üretim yapmak üzere tarımsal amaçlı kooperatifler, tarım satış kooperatifleri ve tarımsal üretici birlikleri ile bunların üst kuruluşlarına, Harçlar Kanunu'nun, "Kayıtlı değer, emlak vergisi değeri" başlıklı düzenleme esas alınarak, harca esas değerin yüzde 1'i üzerinden 20 yıl süre ile doğrudan kiralanabilecek

Google Haberlere Abone ol
"Torba tasarı" Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM (AA) - Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerince yapılan veya yaptırılan su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme tesisleri, yol yapımı gibi altyapı yatırımları ile küçük sanayi sitelerindeki iş yeri yapımına ilişkin mal teslimi ve hizmet ifaları KDV'den istisna tutulacak.

AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, "Torba Tasarı" olarak bilinen Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'nın 11 maddesi daha kabul edildi.

Kabul edilen maddelere göre, baraj inşası için yapılan kamulaştırmalar sonunda, kamulaştırma sahasına mücavir taşınmaz mallar, sahiplerinin yazılı başvurusu üzerine çevrenin sosyal, ekonomik veya yerleşme düzeninin bozulup bozulmadığı, ekonomik veya sosyal yönden yararlanılmasının mümkün olup olmadığı yönlerinden ilgili valilikte kurulan komisyon tarafından incelenecek. Söz konusu taşınmaz mallar, komisyonun, çevrenin sosyal, ekonomik veya yerleşme düzeninin bozulduğu, ekonomik veya sosyal yönden yararlanılmasının mümkün olmadığı yönünde karar vermesi halinde kamulaştırmaya tabi tutulacak.

Mal sahibinin bu kapsamda açacağı davalarda, ilgili komisyona başvurması dava şartı olacak. Bu hüküm, bu kapsamda açılmış ve devam eden davalar için de geçerli olacak. Mahkemeler, bu dosyaları, "kanuna göre dava şartı oluşmadığı" gerekçesiyle ilgili valiliğe gönderecek. Dosya buradaki komisyon tarafından incelenecek.

İstihdamın artırılması amacıyla kadın, engelli ve gençlere pozitif ayrımcılık yapılmak suretiyle ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenlerine yönelik gelir vergisi stopajı teşviki ve damga vergisi desteği sağlanacak. Bu kapsamda, işe alınanların ücretlerinin, ilgili yılda uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilecek.

Ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kağıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmeyecek ve ödenmeyecek.

Sağlanan vergi teşvikleri 2020 yılı Aralık ayı aşılmamak üzere, teşvik kapsamına giren çalışanlar için 12 ay süreyle uygulanacak ancak bu süre işe giriş tarihi itibarıyla teşvik kapsamına giren 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek çalışanlar ile engelli olarak kayıtlı sigortalılar için 18 ay olarak dikkate alınacak.

Vergi teşvikleri, tasarıdaki yazılı süre ve şartlarla sınırlı olacak, prim ve ücret desteği sağlanmayan aylar için vergi teşvikleri de uygulanmayacak. Teşvikten yararlanılmış olan çalışanın teşvik süresini tamamlamadan işten ayrılıp yeniden işe başlaması halinde, yeniden işe başladığı tarihteki durumu dikkate alınarak, kalan süre kadar bu teşvikten yararlanılabilecek. Gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlananlar, diğer kanunlarda yer alan benzer nitelikli gelir vergisi stopajı teşviklerinden yararlanamayacak.

Bu kapsamdaki desteklerden faydalananlar hariç olmak üzere, 1 Ocak 2018 ila 31 Aralık 2020 tarihleri arasında Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamına alınan iş yerleri ve daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar prim hizmet beyannamesi vermeyen iş yerleri, tasarıda belirtilen süre kadar vergi teşviklerinden yararlandırılacak.

- Sözleşmeden cayma hakkı süresi artırılabilecek

Tasarı ile Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda da değişiklik yapılıyor. İşverenleri aracılığıyla otomatik olarak bir emeklilik planına dahil olan çalışanların, iki ay içinde sözleşmeden cayma hakkı bulunuyordu. Yapılan değişiklikle Bakanlar Kurulu, bu süreyi üç katına kadar artırmaya yetkili olacak.

İlgili bakan, belirleyeceği esaslar dahilinde, bu kanun kapsamında sağlanan devlet katkısının, ilgililerin hesaben takip edebilmesini sağlayacak şekilde taahhüt olarak hesaplanmasına, taahhüt olarak hesaplanan bu tutarların nemalandırılmasına ve hak kazanma koşulları dikkate alınarak nemalarıyla birlikte ödenmesine karar vermeye; sağlanan devlet katkısının nemalandırılmasına, bin lira tutarındaki ilave devlet katkısının yıllar itibarıyla yeniden değerlemesine ve ek devlet katkısının azami limiti ile iade edilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkili olacak.

-Anlık boru gazı ithalatı ve sıkıştırılmış doğalgaz ithalatı imkanı

Tasarı ile günlük ve mevsimlik değişiklikleri karşılamak, doğalgaz temininin azalması veya durması ile meydana gelebilecek doğalgaz açığını gidererek, ülke arz güvenliğinin sağlanmasını teminen sürekli ve kesintisiz doğalgaz tüketiminin sağlanabilmesi amacıyla, uzun dönemli kontrata bağımlı olmayan anlık boru gazı ithalatı ve sıkıştırılmış doğalgaz ithalatının yapılabilmesi de sağlanıyor. Bir takvim yılında yapılabilecek spot boru gazı ithalat miktarı ve uygulama yöntemi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görüşü alınarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından belirlenecek.

Hazineye ait taşınmazlar, tarımsal üretim yapmak üzere tarımsal amaçlı kooperatifler, tarım satış kooperatifleri ve tarımsal üretici birlikleri ile bunların üst kuruluşlarına, Harçlar Kanunu'nun, "Kayıtlı değer, emlak vergisi değeri" başlıklı düzenleme esas alınarak, harca esas değerin yüzde 1'i üzerinden 20 yıl süre ile doğrudan kiralanabilecek.

Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınanlar ile kamu yararına çalışan derneklerden, öğrencilere yönelik eğitim ve yurt temini faaliyeti bulunanlardan Gençlik ve Spor Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından müştereken belirlenen şartları sağlayanlar lehine, kuruluş amaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere mülkiyeti Hazineye veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde 49 yıl süre ile bedelsiz irtifak hakkı tesis edilebilecek.

Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler üzerinde ise bunlar adına bedelsiz kullanma izni verilebilecek. Bunlardan ayrıca hasılat payı alınmayacak. Bu şekilde irtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilen taşınmazlardan söz konusular ve dernekler tarafından elde edilen gelirin tamamı, münhasıran öğrencilere yönelik eğitim kurumlarının veya yurtların yapım, bakım, onarım, işletim ve benzeri giderlerinin karşılanmasında kullanılacak. İrtifak hakkı tesis edilen taşınmazların tapu kütüğüne, amacı dışında kullanılmayacağına ilişkin şerh konulacak.

Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler ile mülkiyeti Hazineye veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde lehine bedelli olarak irtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilen Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınanlar ile kamu yararına çalışan derneklerden öğrencilere yönelik eğitim ve yurt temini faaliyeti bulunanlar, iki yıl içinde talep etmeleri halinde, bedelli olarak tesis edilen irtifak hakkı veya verilen kullanma izni, hasılat payı alınmaksızın 49 yıl süreli bedelsiz irtifak hakkına veya kullanma iznine dönüştürülebilecek.

Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerince yapılan veya yaptırılan su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme tesisleri, yol yapımı gibi altyapı yatırımları ile küçük sanayi sitelerindeki iş yeri yapımına ilişkin mal teslimi ve hizmet ifaları KDV'den istisna tutulacak.

Kuruluşların özelleştirme kapsamına alınmasında, ekonomide verimlilik artışı ve kamu giderlerinde azalma sağlanması, Hazineye ait taşınmazların değerlendirilmesi, ilave olarak kamuya gelir elde edilmesi amaçlarından birisi ile de özelleştirilebilmesi sağlanacak.

Yorumlar