"Torba tasarı" Plan ve Bütçe Komisyonunda

- Tasarının 19 maddesi daha kabul edildi - Eti Maden İşletmelerince ihtiyaç duyulan konulardaki Ar-Ge çalışmaları, Ulusal Bor Enstitüsü iş birliğinde yapılabilecek, enstitünün yurt dışında da Ar-Ge faaliyetleri yürütmesi desteklenecek

Google Haberlere Abone ol
"Torba tasarı" Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda "torba tasarı"nın 19 maddesi daha kabul edildi.

AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplanan komisyon, kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'nın, görüşmelerini sürdürdü.

Komisyonun bugünkü toplantısında 19 maddenin daha görüşmeleri tamamlanarak kabul edildi. Ayrıca bazı maddeler üzerinde de tekriri müzakere yapılarak düzenlemeye gidildi.

Kabul edilen maddelere göre, Tek Hazine Kurumlar Hesabı; "işsizlik sigorta fonu hariç olmak üzere kamu idarelerinin mali kaynaklarının bütçenin gelir ve gider hesapları ile ilişkilendirilmeksizin karşılığı Hazineden alacak kaydedilmek üzere toplandığı ve Müsteşarlık tarafından yönetilen hesabı" olarak tanımlanacak.

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanununa ekli listeler kapsamına giren mallar, Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)'nde yer alan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (G.T.İ.P.) numaraları itibarıyla tespit edilecek. Söz konusu cetvellerde yer alan mallar, bugüne kadarki güncellemeler dikkate alınarak, vergi tutar ve oranlarına göre listelenecek.

Cumhurbaşkanlığına bağlanan Savunma Sanayii Müsteşarlığının, silah alımı ve ithalinde vergi istisnasından yararlanmaya devam etmesi için de düzenleme yapılacak. ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listede yapılan güncelleme çerçevesinde, motorin türlerinin G.T.İ.P. numaraları da güncellenecek.

İhraç kayıtlı teslimlerde ihracatın mücbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle üç ay içinde gerçekleştirilememesi halinde, en geç üç aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren 15 gün içinde başvuran ihracatçılara üç aya kadar ek süre verilebilecek.

Motorlu taşıtların üretiminde kullanılan radyo, hoparlör, monitör gibi ürünler için alınan ÖTV, ilgili ürünlerin faturalarının beyan edilmesi halinde üreticiye iade edilebilecek.

Eti Maden İşletmelerince ihtiyaç duyulan konulardaki Ar-Ge çalışmaları, Ulusal Bor Enstitüsü iş birliğinde yapılabilecek, enstitünün yurt dışında da Ar-Ge faaliyetleri yürütmesi desteklenecek.

Enstitünün görevleri kapsamında desteklenen Ar-Ge projelerine ilişkin tutarlar, enstitü bütçesine gider kaydedilmek suretiyle Ar-Ge projelerinin yürütüldüğü idarelere aktarılabilecek. Bu şekilde aktarılan tutarlar, ilgili idarelerin bütçelerine gelir kaydedilmeksizin açılacak özel hesaplarda izlenecek.

Yürütülen Ar-Ge projeleri kapsamında görev alan yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile doktora sonrası araştırmacılara diğer mevzuatta yer alan sınırlamalara tabi olmaksızın burs verilebilecek.

Enstitü tarafından yürütülen ve desteklenen Ar-Ge projeleri için enstitü dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlardan destek alınabilecek.

- Küçük ölçekli LPG dağıtıcıları desteklenecek

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) sektöründe küçük ölçekteki dağıtıcı firmalar belirli bir büyüklük seviyesini yakalayana kadar yüksek maliyet ve finansman gerektiren yatırımlardan muaf tutulacak.

Tasarı, Sigortalı Bildirimi ve Tescili ile ilgili kanun maddesinde de değişiklik öngörüyor. Buna göre, 18 yaşını doldurmuş, 25 yaşını doldurmamış sigortalı, işe giriş bildirgesini çalışılmaya başladığı tarih itibarıyla verebilecek, sigortalı, sigortalılık başlangıcından önce bildirilmiş sayılacak.

Ölüm aylığı alan hak sahibi çocuklardan, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yükseköğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmayan ve öğrencilik nitelikleri devam edenlerin, hizmet akdine tabi çalışmaları durumunda ölüm aylığı hakkından yararlanabilecek.

- Sigorta bildiriminde arşiv yükü azaltılıyor

Ay içerisinde otuz günden az çalıştırılan sigortalıların bildiriminde arşiv yükünün azaltılması, bürokrasi ve kırtasiyeciliğin kaldırılması amacıyla işverenin beyanı kabul edilecek ve ilgili kurumca bu belgeler gerekli görülmedikçe istenilmeyecek.

Konut kapıcılığı iş yerlerinde çalıştırılan sigortalılarla ilgili işverenlere getirilen bildirge ve belge verme yükümlülükleri azaltılacak.

Vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları, okul aile birlikleri ile SGK'nin yurt içinde hizmet satın aldığı vakıf üniversiteleri ve özel sektör iş yerleri, prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanacaklar. Kanundan yürürlüğü girdiği tarihe kadar olan dönemlerde yararlanılan söz konusu prim teşviki destek ve indirimlerinden usulüne uygun yararlanılmış sayılacak.

Söz konusu pirim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmadığı dönemlerde başvuru tarihinden en fazla altı aya ilişkin prim teşviki destek ve indirimlerinden faydalanılabilecek. Aynı hüküm işverenler için kanunun yürürlüğe girdiği tüm dönemleri kapsayacak.

İlgili kanunlara göre gelir veya aylık bağlanan hak sahibi çocuklardan 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanlardan kanun kapsamında sigortalı sayılmaları, ödenmekte olan gelir ve aylıkların kesilmesini gerektirmeyecek. Bu maddenin yürürlük talihinden önce çalışmaları nedeniyle gelir veya aylıkları kesilenlerin ödemeleri başlatılacak, ancak geriye yönelik herhangi bir ödeme yapılmayacak.

Özel sektör işverenlerine asgari ücret desteği bu yıl da devam ettirilecek.

5570 sayılı "Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredi Kullandırılmasına Dair Kanun"un adı "Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredi ve Kar Payı Destekli Fon Kullandırılmasına Dair Kanun" olarak değiştirilecek ve gelir kaybı uygulaması, faizsiz fon kullandırımını da içerecek biçimde genişletilecek.

Bakanlar Kurulunca belirlenecek özel veya kamunun doğrudan veya dolaylı olarak hakim sermayedar olduğu bankaların veya ödemeleri Ziraat Bankası kanalıyla yapılmak üzere tarım kredi kooperatiflerinin faiz destekli kredi ve kar payı destekli fon kullandırımı uygulamalarından dolayı doğacak gelir kayıpları, bu amaçla ilgili yıl merkezi yönetim bütçesinde öngörülecek ödenekle sınırlı olmak üzere, Hazinece ödenecek.

-"Enerji performans sözleşmesi"

Enerji Verimliliği Kanunu'na "Enerji performans sözleşmesi" tanımı eklenecek ve bu tanım "Uygulama projesi sonrasında sağlanacak enerji tasarruflarının garanti edilmesi ve yapılan harcamaların uygulama sonucu oluşacak tasarruflarla ödenmesi esasına dayanan sözleşme" olarak tarif edilecek.

Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, enerji tüketimlerini veya enerji giderlerini düşürmek üzere enerji performans sözleşmeleri yapabilecek ve 15 yılı aşmayan yıllara yaygın yüklenmeye girişebilecek.

Bu kapsamda gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, ceza ve yasaklama hükümleri hariç, Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayacak.

Enerji performans sözleşmeleri gereğince yapılacak ödemeler, idarelerin sözleşme konusu enerji alım giderlerinin yapıldığı bütçe tertiplerinden gerçekleştirilecek.

Yıllık yapılacak ödemelerin toplamı, garanti edilen yıllık tasarruf miktarına karşılık gelen tutarı aşamayacak.

Sözleşme bedeli, uygulamanın ekonomik ömrü boyunca sağlanacak toplam tasarruf miktarından eşit veya yüksek olamayacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün Mardin'de mülkiyetinde bulunan bazı taşınmazları, Süryani cemaatine ait vakıflara devredilecek.

- Konut desteği artıyor

Öte yandan tasarının vatandaşlara konut desteğine ilişkin konut hesabı sistemiyle ilgili maddeleri tekrar ele alınarak, tek maddede birleştirildi. Ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının sistemdeki yetkisi artırıldı.

Buna göre, kendisine ait bir konutu olmayanlar, ilk ve tek konut satın almaları halinde desteklenecek. Konut Hesabı sisteminin daha etkin hale getirilmesi için, konut alımındaki yüzde 20 olan devlet katkısı yüzde 25'e çıkarılacak.

Devlet katkısı ödemesi, azami 20 bin lirayı geçemeyecek. Bu tutarı üç katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

Devlet katkısı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacak ve hak sahibine hesabın bulunduğu banka aracılığıyla ödenecek.

Bakanlık, devlet katkısının haksız olarak yapıldığının tespit edilmesi durumunda, faiziyle birlikte bir ay içinde ödenmesi gerektiğini bankaya bildirecek. Vergi dairesi ödeme yapılmaması durumunda bu ödemeyi bankadan tahsil edecek.

Komisyon, tasarının maddelerinin görüşülmesine yarın devam edecek.

Yorumlar