Yatırım ortamınının iyileştirilmesini öngören tasarı

- Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu - Tasarıya göre, noterlerde düzenlenen sözleşmelerin tapu müdürlüğüne gönderilmesi durumunda gerekli tescil işlemlerinin önü açılmış olacak - Belediyelerin görev ve sorumluluğundaki altyapı kazı işlemlerinde kazı izin belgesi alınacak. Kazı sırasında diğer altyapı tesislerine zarar verilmesi halinde, orası eski haline getirilecek - Kırsal bölgelerde, mera vasfında olan yerlere de baz istasyonu ve diğer elektronik haberleşme altyapıları ve sistemleri kurulabilecek

Google Haberlere Abone ol

TBMM (AA) - Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Tasarıyla, borçlu ve kefiller ile alacaklı arasında düzenlenen kredi veya borç sözleşmelerinin, tapu müdürlüklerince resmi senet düzenlenmeksizin ve ilgililerinin tapu müdürlüklerinde bizzat talepte bulunma zorunluluğu olmaksızın tapuya tescili sağlanıyor.

Buna göre, kamu kurum ve kuruluşları, kredi kuruluşları, bankalar, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ile Tarım Kredi Kooperatiflerince açılan veya açılacak tüm borç ve kredilere karşılık teminat gösterilen taşınmazların ipotek işlemleri; tarafların istemi halinde, taraflarınca imzalanan kredi veya borç sözleşmesine istinaden tapu müdürlüklerinde takrir alınmadan tapuya tescil olunacak.

Tasarıya göre, noterlerde düzenlenen ve tapu siciline tescil kabiliyeti bulunan noterlik sözleşmelerinin de tapu müdürlüğüne gönderilmesi durumunda gerekli tescil işlemlerinin önü açılmış olacak. Böylece, tapu sicilinde, gerek tapu müdürlüğünde gerekse noterlerde aynı hususları içeren mükerrer sözleşmelerin yapılmasının önüne geçilmiş olacak.

Yapı kullanma izin belgesine bağlanan binaların cins değişikliğine ilişkin tescil bildirimi ve eki belgeleri, bu belgeleri düzenlemeye yetkili idareler tarafından kadastro müdürlüklerine gönderilecek ve gerekli teknik işlemler tapu ve kadastro idareleri tarafından tamamlanacak.

Tasarıya göre, müellifi mimar tarafından hazırlanan proje, yetkili idarelerce maliklerin imzaları tamamlanıp Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen standartlarda taranarak güvenli elektronik ortamda tapu müdürlüklerine gönderilecek.

- İzinsiz kazı yapanlara para cezası uygulanacak

Tasarıyla, altyapı kazı işlemlerinde belediyeden kazı izin belgesi alınması, başvuru taleplerinin ne kadar sürede sonuçlandırılacağı, belge karşılığında alınacak harç oranı ve hesaplanması ile izinsiz kazı yapanlara uygulanacak idari para cezası hükümleri de düzenleniyor.

Buna göre, belediye görev ve sorumluluğunda bulunan umumi hizmet alanlarında yapılacak altyapı kazı işlemlerinde, ilgili belediyeden kazı izin belgesi alınacak. Kazı izin başvuruları 15 gün içinde sonuçlandırılacak.

Kazı izin belgesi karşılığında, zemin tahrip bedelinin binde ikisini geçmemek üzere, belediye meclisince belirlenecek oranda harç alınacak. Zemin tahrip bedeli; kazı alanını önceki duruma getirmek için gereken dolgu, sıkıştırma ve kaplama imalatları esas alınarak, öncelikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca yayımlanan birim fiyatlar olmak üzere, varsa diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanan birim fiyatlar temel alınarak hesaplanacak.

Kazı sırasında diğer altyapı tesislerine zarar verilmesi halinde, bu tesislerle ilgili kurumun uygun göreceği şekilde kazıyı yapan tarafından eski haline getirilecek. Kazı alanı, zemin tahrip bedeli kadar teminat verilmesi halinde kazıyı yapan tarafından kapatılacak, ancak zemin tahrip bedelinin peşin yatırılması halinde belediye tarafından da kapatılabilecek.

İzinsiz kazı yapanlara veya usulüne uygun kapatmayanlara, zemin tahrip bedelinin beş katına kadar belediye encümenince idari para cezası verilecek.

- Elektronik haberleşme altyapısının oluşturulması

Tasarıyla, elektronik haberleşme altyapısı oluşturulurken, özellikle kırsal bölgelerde, mera vasfında olan yerlere de baz istasyonu ve diğer elektronik haberleşme altyapıları ve sisteminin kurulması amacıyla düzenleme yapılıyor. Yetkilendirilmiş işletmeciler tarafından kurulacak veya kurdurulacak elektronik haberleşme altyapıları için ihtiyaç duyulan alanların tahsis amacı değiştiriliyor.

Tasarıyla, geçici depolama maliyetlerinin azaltılması ve dış ticaret erbabının rekabet gücünün yükseltilmesi amaçlanıyor.

Buna göre, Türkiye ile diğer ülkeler arasında deniz ve havayoluyla yapılan eşya ve yolcu taşımalarında yararlanılan deniz ve havalimanlarını işleten kuruluşlar ile geçici depolama yeri işleticileri; gümrüklü sahalarda bulunan eşya ile ilgili tahmil, tahliye, ardiye, saha içi taşıma ücretleri ve benzeri masrafların Bakanlıkça belirlenen azami bedellerine uymakla yükümlü olacak.

Bakanlıkça belirlenen azami bedellere uyulmaması halinde, her bir işlem için 3 bin lira usulsüzlük cezası uygulanacak.

Tasarıyla, bürokrasinin azaltılması ve yapı ruhsatı işlemlerinin basitleştirilmesinin sağlanması amacıyla, "yapı ruhsatının imzalanması yükümlülüğü", yapı denetim kuruluşlarının görevleri arasından kaldırılıyor.

- Belediyeler, bir yıl içinde e-Belediye sistemine geçecek

Tasarıya göre, belediyeler "e-Belediye" bilgi sistemini kullanacak; e-Belediye bilgi sistemini kurmaya, işletmeye, veri saklama, veri iletimi ve veri paylaşımıyla ilgili politikaları tespit etmeye ve bu sistemle ilgili merkezi hizmet standardizasyonu oluşturmaya İçişleri Bakanlığı yetkili olacak.

Böylece, bu sistemin hayata geçmesiyle, vatandaşların belediye hizmetlerinden elektronik veya mobil imza ile yararlanmasına olanak sağlayacak altyapı oluşturularak kesintisiz yerel hizmet sunumu sağlanacak. Bankalar ile anlık veri transferi sağlanarak, vatandaşların vergi ve fatura gibi ödemelerini bu sistem üzerinden yapabilmesi mümkün olacak.

Belediyeler, bu sistemle ilgili çalışmalarını, düzenlemenin kanunlaşmasının ardından bir yıl içinde tamamlayacak; belediyelerin mevcutta kullandığı benzer sistemlerde bulunan ve e-Belediye bilgi sistemi için gerekli olan veriler, sistemin kurulmasından itibaren 1 yıl içinde bu sisteme aktarılacak.

- SGK'ye de bildirilmesi anlamına gelecek

Tasarıyla, şirket kuruluşlarının ticaret sicil memurluklarına bildirilmesi, SGK'ye de bildirilmesi anlamına gelecek ve iş yeri SGK tarafından tescil edilmiş olacak.

SGK her türlü bilgi ve belgeyi bilgi işlem ortamında oluşturmaya, bu şekilde hazırlanacak bilgi ve belgeleri sadece internet ve benzeri iletişim ortamından ilgili kişilere verilmesini kararlaştırmaya yetkili olacak.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, yargı mercileri ile yetkili kurum ve kuruluşlarca talep edilen şerh ve beyan tesisi niteliğindeki haciz, satış şerhi gibi işlemleri elektronik ortamda yapacak.

Tüccarlar, kullanacağı ticaret unvanını ve bunun altına atacağı imzayı, ticaret sicili müdürü ya da müdür yardımcısının huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle verecek. Tüccar tüzel kişi ise unvanla birlikte onun adına imzaya yetkili kimselerin imzaları da sicil müdürlüğüne verilecek.

Tasarıya göre, KOBİ'lerin sahip olduğu her türlü taşınır ve hak üzerinde rehin hakkı kurulabilecek. Rehin edilen taşınır varlığın gelecekteki her türlü faiz, sigorta gibi hukuki getirileri ile doğal ürün ve ikamesi mallar, taşınır varlık ile birlikte doğrudan rehin kapsamına girecek. Bir taşınırın rehinli olduğunu bilmeyen veya bilmesi gerekmeyen iyi niyetli üçüncü kişinin iyi niyeti korunacak.

Yorumlar