DSİ Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapan tasarı TBMM'de (3)

- Ziyaretçiler milli parklara ücret ödemeden giremeyecek. Bu yerlere ücret ödemeden giriş yaptığı tespit edilenlere, giriş ücretinin on katı tutarında idari para cezası verilecek - Orman yangınlarıyla mücadele eden araçların da trafikte geçiş üstünlüğü olacak - Bakanlar Kurulu, beş yıllık sürede bitmeyen büyük projelerde, bu süreyi bir defaya mahsus olmak üzere beş yıl uzatabilecek - TRT, özel televizyon kuruluşları ve radyolar, orman kaynaklarının usulsüz müdahalelere, tabii afetlere, orman yangınlarına karşı korunması konularında yayınlar yapmak zorunda olacak - Sulama Birliğinin amacına ulaşamayacağının tespit edilmesi durumunda birlik, DSİ'nin teklifi üzerine feshedilecek

Google Haberlere Abone ol
DSİ Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapan tasarı TBMM'de (3)

TBMM (AA) - Ziyaretçiler milli parklara ücret ödemeden giremeyecek. Bu yerlere ücret ödemeden giriş yaptığı tespit edilenlere, giriş ücretinin on katı tutarında idari para cezası verilecek.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'na göre, devlet adına ormanların işletilmesi çiftçilik olarak değerlendirilemeyeceği gerekçesiyle, Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanunu'nun "çiftçilik" tanımında yer alan "orman" ibaresi yürürlükten kaldırılacak.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, deprem tehlikesi altında bulunan yapıların dönüştürülebilmesi ve yeni yerleşim yerlerinin belirlenmesi kapsamında yapılacak iş ve işlemler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek.

Yeraltı Suları Hakkında Kanun'ndaki ölçüm sistemlerinin kullanım maksadına, miktarına, havza sınırına ve diğer hususlara ilişkin yetkiler, Bakanlar Kurulu yerine Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün (DSİ) bağlı olduğu Orman ve Su İşleri Bakanlığınca kullanılacak.

Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile Tarım Kredi Kooperatifleri için tanınan Damga Vergisi istisnası, sulama kooperatifleri hakkında da uygulanacak.

Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun kapsamında, DSİ'ye belediyeler tarafından borçlanılan tutarlara karşılık; bu belediyeler adına her yıl yapılan kesintilerden sonra kalan kısımdan kesinti yapılarak elde edilen tutarlar DSİ'ye ödenecek.

-Milli parklarda giriş ücreti

Mevcut yerleşim merkezlerinde ikamet edenler dışında milli parklara gelen ziyaretçilerin ödeyeceği ücretlere ilişkin usul ve esaslar, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca belirlenecek.

Bakanlık, bu yerlere ücret ödemeden giriş yaptığı tespit edilenlere, giriş ücretinin on katı tutarında idari para cezası verecek ve bu ceza bir ay içinde ödenecek.

Tasarıyla ayrıca, Milli Parklar Kanunu'na tabi korunan alanlardan elde edilen döner sermaye gelirlerinin daha verimli şekilde kullanılabilmesi amacıyla düzenleme yapılıyor.

- Kamulaştırmadaki sorunların giderilmesi

Kamulaştırma işlemlerinde, tarafların bedelde anlaşamamaları halinde gerektiğinde hakim tarafından yeni bilirkişi kurulu tayin edilecek ve hakim, tarafların ve bilirkişilerin rapor veya raporları ile beyanlarından yararlanarak adil ve hakkaniyete uygun bir kamulaştırma bedeli tespit edecek.

Tarafların anlaşması halinde kamulaştırma bedeli olarak anlaşılan miktar peşin ve nakit olarak, hak sahibi adına bankaya yatırılacak.

Tarafların anlaşamaması halinde, hakim tarafından kamulaştırma bedeli olarak tespit edilen bedelin; idarenin kıymet takdir komisyonunca tespit edilen bedelden az olması durumunda hakim tarafından tespit edilen bedel; fazla olması durumunda ise idarenin kıymet takdir komisyonunca tespit ettiği bedel hak sahibi adına, kalanı ise mahkemece belirlenecek banka hesabına yatırılacak.

Tasarıyla, işletme masraflarının tarımsal gelirin yüzde 50'sinden daha fazla olduğu, yani entansif tarım yapılan, parsel büyüklüğü, bölge ortalamasından küçük veya büyük, köy ya da mahalle yerleşim yeri içinde veya sınırında uygulama imar planı sınırına uzaklığı 0-1 kilometre veya 1-2 kilometre belediye mücavir sahası içinde, iller arası ya da uluslararası yola sınır olan taşınmazlar için objektif ölçü getiriliyor.

Büyük projelerin kamulaştırma çalışmalarında getirilen beş yıllık kısıtlama tamamlandığı halde kamulaştırma çalışmaları tamamlanmamış projelerde, bu süre, Bakanlar Kurulu tarafından bir defaya mahsus olmak üzere beş yıl uzatılabilecek. Böylece, kötü niyetli yapılaşmanın önüne geçilmesi hedefleniyor.

Mahkemece verilen taşınmaz mala el koyma kararı tapu müdürlüğüne bildirilecek. Taşınmaz malın başkasına devir, ferağ veya temlikinin yapılamayacağı hükmü tapu kütüğüne şerh edilecek el koyma kararından sonra taşınmaz mal boşaltılacak.

Tasarıyla, yerleşim yerleri içerisinden geçen dere yataklarının yapılaşmayla daraltılması, tekniğe uygun olmayan köprü ve menfez yapımı, sanayi ve evsel atıkların dökülmesi, kanalizasyon şebekesinin geçirilmesi, üzerinin kapatılması, kaçak kum ve çakıl alma faaliyetleri gibi sebeplerle meydana gelen aşırı taşkınlarda can ve mal kaybının önüne geçilmesi amacıyla düzenleme yapılıyor.

Orman Genel Müdürlüğü; harçlardan, damga vergisi ile tapu ve kadastro işlemlerinden kaynaklanan döner sermaye hizmet bedellerinden muaf olacak.

- Orman memuru ve mühendislerin atanması

Trafikte afet acil durum araçlarına verilen geçiş üstünlüğü önceliği, orman yangınlarıyla mücadele eden araçlara da verilecek.

Orman muhafaza memuru ve orman mühendisi olarak atanacaklar, yapılan merkezi sınav sonucuna göre, atanacak kadro sayısının dört katına kadar çağrılacak adaylar arasından sınav komisyonlarınca yapılacak sözlü ve uygulamalı sınav sonucuna göre belirlenecek.

TRT, özel televizyon kuruluşları ve radyolar, ayda en az 90 dakika olmak üzere, orman kaynaklarının usulsüz müdahalelere, tabii afetlere, orman yangınlarına karşı korunması, gerekli tedbirlerin alınması, su kaynaklarının muhafazası ve kirliliğinin önlenmesi, tabiat sevgisi ve bilincinin artırılması, çölleşme ile mücadele, hayvanların ve tabii hayatın korunması konularında uyarıcı ve eğitici mahiyette yayınlar yapmak zorunda olacak.

Bu programlar, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanacak veya hazırlatılacak. Bu yayınlar için herhangi bir bedel ödenmeyecek.

Orman Genel Müdürlüğü personelinin görevlerini yerine getirirken karşılaştıkları ceza davalarında ödemek zorunda kaldıkları avukatlık ücretleri idarece ödenecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait meteoroloji istasyonlarının bulunduğu gözlem sahalarının imar planlarındaki kullanım maksatlarının değiştirilmesi ve Genel Müdürlüğe olan tahsislerin kaldırılması, Orman ve Su İşleri Bakanlığının uygun görüşü alınarak yapılacak.

Tasarıyla, orman kadastrosu yapılıp kesinleştiği halde, teknik nedenlerle tescil edilemeyen 3 bin 506 birimde, yaklaşık 4 milyon hektar orman alanının tescili yapılmak suretiyle vatandaşların mağduriyetleri önleniyor. Orman ve arazi kadastro çalışmalarının bütünleştirilmesi, buna bağlı olarak yapılacak her türlü planlamanın sosyal ve ekonomik sıkıntıya neden olunmadan gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

- DSİ, baraj ve santral yapmaya devam edecek

Tasarıyla, DSİ Genel Müdürlüğünün hidroelektrik enerji üreten baraj ve santralleri yapmaya devam etmesinde kamu yararı bulunduğundan, DSİ'nin üretim lisansı almadan depolama tesisleri ve enerji tesislerini inşa etmek suretiyle bu kapsamdaki faaliyetlerini sürdürülebilmesine imkan sağlanıyor.

Buna göre, çok maksatlı projelerle bu düzenlemenin yürürlüğe girmesinden önce ikili işbirliği anlaşmaları kapsamında yer alan projeler ve önceki yıllar yatırım programlarında yer alan projeler, lisans alınmasına gerek olmaksızın DSİ tarafından 31 Aralık 2025 tarihine kadar yapılabilecek veya yaptırılabilecek.

Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Orman Genel Müdürlüğünün yatırım programında yer alan projelerinin finansmanı amacıyla imzalanan kredi anlaşmaları ile temin edilen dış finansman, Genel Müdürlüğe tahsisli olarak kullandırılmış sayılacak ve tahsisli olarak kullandırılmaya devam edilecek.

Tarımsal destekleme araçlarından kırsal kalkınma destekleri içinde yer alan toplulaştırma, tarla içi geliştirme hizmetleri ve sulama sistemlerinin destekleri, DSİ tarafından hibe şeklinde yapılacak.

Tasarıyla, bitkilerin üretim, işleme ve dağıtım aşamalarında resmi kontrollerden sorumlu meslek mensupları arasına, orman mühendisi ve orman endüstri mühendisleri de alınıyor.

Sulama Birlikleri Başkanı tarafından; hazırlanan su dağıtım planında belirtilen zaman veya süre dışında sulama yapan birlik üyelerine, sulama beyannamesi vermeden ya da eksik beyanname ile sulama yapan birlik üyelerine ve birlik görev alanı dışında kalan su kullanıcılarına idari para cezası verilecek.

Tasarıyla, sulama birliklerinin denetiminde yaşanılan sıkıntıların ortadan kaldırılması maksadıyla, idari ve mali denetimin her yıl valilikler tarafından yapılmasına ilişkin hüküm yürürlükten kaldırılıyor, Maliye Bakanlığı ile DSİ'nin dahil olduğu yeni bir denetim şekli düzenleniyor.

Sulama Birliğinin amacına ulaşamayacağının tespit edilmesi durumunda birlik, DSİ'nin teklifi üzerine feshedilecek.

Sulama birlik görev alanında yer alan su kullanıcılarının tesisten faydalanabilmesi için o birliğe üye olması gerekecek. Birliğe ilk üyelik kaydı sırasında bir defaya mahsus olmak üzere DSİ'nin belirlediği katılım payı tahsil edilecek.

- Su kullanıcısı olmayanların üyelikleri sonlandırılacak

Su kullanıcısı olma vasfını kaybedenlerin üyelikleri resen sonlandırılacak.

Yapılan denetimler sonucunda maksadına ulaşamayacağı tespit edilen sulama birlikleri, sulama tesislerinden beklenen faydanın ve sürdürülebilir işletme yönetiminin sağlanabilmesi maksadıyla, bu birliklerden birinin tüzel kişiliği altında birleştirilebilecek.

DSİ Genel Müdürlüğü, tarımsal sulama tesislerinin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla, lisanssız olarak yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurabilecek.

Tasarıyla, DSİ'ye 995 kadro ihdas ediliyor.

(Bitti)

Yorumlar