Hazine arazilerinin köylülere kiralanması kararı resmi gazetede yayınlandı: 16 Eylül 2020 tarihli resmi gazete PDF hali

Resim gazetenin 16 Eylül 2020 tarihli sayısında köylüleri ve tarım arazisi olmayanları ilgilendiren önemli bir karar yayınlandı.

Google Haberlere Abone ol

Resim gazetenin 16 Eylül 2020 tarihli sayısında yayınlanan kararlar belli oldu. Yayınlanan kararlar arasında en dikkat çekeni ise Milli Emlak Genel Tebliği ile ilgil oldu. Çıkarılan yeni tebliğle tarım arazisi olmayan köylüye ve çiftçiye devletin hazine arazilerinin kiralanması sağlacak.

Köylüler tarafından kiralanan hazine arazileri katı kurallarla koruma altına alınıyor. Buna göre; 

Kiraya verilen Hazineye ait tarım arazilerinin tarımsal amaçla kullanılması zorunludur. Amaç dışı kullanımın tespit edilmesi halinde tebligat yapmaya gerek kalmaksızın sözleşme feshedilir.

(2) Kiraya verilen taşınmaza, kira sözleşmesinin sona ermesinden önce, kamu kurum ve kuruluşları tarafından; kamu hizmetlerinin yürütülebilmesi için zorunlu olarak ihtiyaç duyulması veya taşınmazın özel kanunlar gereğince değerlendirilmesinin talep edilmesi halinde, sözleşme İdarece tazminat alınmaksızın tek taraflı olarak feshedilir. Kiracı hasat sezonu dikkate alınmak suretiyle yapılacak tebligatı takip eden onbeş gün içerisinde taşınmazı tahliye eder.

(3) 13 üncü madde kapsamında kontrol ekibi tarafından yapılan denetim sonucunda faaliyetin uygun yürütülmemesi ve kontrol ekibince verilen süre içerisinde aykırılıkların giderilmemesi hallerinde, sözleşme feshedilir ve taşınmazın tahliyesi sağlanır.

(4) Kiraya verme işleminden sonra 6 ncı maddenin birinci fıkrası kapsamında kaldığı anlaşılan taşınmazların ilgili kurumlarca tahsisi veya devrinin talep edilmesi halinde yapılan sözleşmeler İdare tarafından tek taraflı olarak feshedilir.

(5) Kiracının; fesih talebinde bulunması, kira dönemi sona ermeden faaliyetini durdurması, taahhüdünü sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi 14 üncü maddenin birinci fıkrasında yer alan hükme aykırı hareket etmesi hâllerinde kira sözleşmesi, Kanunun 62 nci maddesine göre tebligat yapmaya gerek kalmaksızın İdarece tazminat alınmaksızın feshedilir. Taşınmazın kiracı tarafından rızaen tahliye edilmemesi hâlinde, Kanunun 75 inci maddesi ile Yönetmelik hükümlerine göre hasat sezonuna müteakip tahliye edilir.

(6) Kiraya verilen taşınmazların bulunduğu alanda Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması talebi olması halinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tüzel kişilik kazandırılmasını müteakip onaylı TDİOSB sınırı içerisinde kiraya verilen taşınmazlara ilişkin sözleşmeler İdare tarafından tek taraflı olarak feshedilir ve taşınmazlar hasat sezonuna müteakip tahliye edilir.

KURALA UYANLARIN SÖZLEŞMESİ UZATILIR

Kira sözleşmeleri on yıl süreyle düzenlenir. Sözleşmenin başlama ve bitiş tarihleri, mümkün olduğu hallerde ekim ve hasat dönemleri dikkate alınarak tespit edilir.

Kira süresi sonunda yükümlülüklerini yerine getirdiği tespit edilen ve talepte bulunan kiracıların kira süresi, kontrol ekibinin uygunluk raporu üzerine yeniden bedel belirlenmek suretiyle İdarece on yıl daha uzatılabilir.

20 MİLYON METREKARE ARAZİ KİRAYA VERİLDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre Bakanlık, ilaç ve kozmetik sektöründe yoğun olarak kullanılan lavanta, gül, ada çayı, kekik, çörek otu başta olmak üzere, 139 çeşit tıbbi ve aromatik bitki ile süs bitkilerinin yetiştirilmesi için Hazine taşınmazlarını rayiç bedelin binde biri üzerinden kiralamaya devam ediyor.

Bu kapsamda 2019 ve bu yılın 7 ayında lavanta, gül, ada çayı, kekik, çörek otu başta olmak üzere tıbbi, aromatik bitki ve süs bitkisi için 26,2 milyon metrekare Hazine taşınmazı ilana çıkarıldı.

Türkiye genelinde 20,5 milyon metrekare Hazine taşınmazı için vatandaşlarla kira sözleşmesi imzalandı.

Balıkesir, 5,4 milyon metrekare ile en çok taşınmaz kiraya verilen il oldu. Balıkesir'i, Kütahya 4,3 milyon metrekare, Burdur da 1,3 milyon metrekare ile takip etti.

Milli Emlak Genel Müdürlüğünce belirlenen veya gerçek/tüzel kişiler tarafından talep edilen ve kiraya verilmesi uygun görülen taşınmazlar, Genel Müdürlüğün internet sayfasında ve uygun görülen diğer şekillerle 30 gün süreyle ilan ediliyor.

İlan edilen taşınmazlar Tarım ve Orman Bakanlığı, ilgili belediye başkanlıkları, ticaret ve sanayi odaları ile ziraat odalarına da bildiriliyor. Bu taşınmazlardan köy ve belde sınırları içerisinde bulunanlara da aynı süre içerisinde uygun görülen vasıtalarla duyuruluyor.

Tıbbi ve aromatik bitki ile süs bitkileri yetiştirilmek üzere ilan edilen aynı taşınmaz için birden fazla başvuru olması halinde ise kiralama başvurusunda bulunanlar arasında seçim yoluna başvuruluyor. Burada da belli kriterler üzerinden puanlama yapılıp, en yüksek puanı alan hak sahibi ile sözleşme imzalanıyor.

Bu puanlama sisteminde, kadın girişimci veya 18-40 yaş arası genç çiftçiler, ziraat mühendisi ya da teknisyenleri, taşınmazın bulunduğu yerde ikamet eden ya da kayıtlı olanlar, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı tıbbı aromatik/süs bitkisi yetiştiricileri, tarımsal amaçlı birlik, kooperatif ve benzeri gibi üretici örgütleri artı puan alarak, kiralamada öncelik hakkına sahip oluyor.

Uygulamadan yararlanmak isteyenler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri bünyesindeki Milli Emlak Daire Başkanlıkları/Müdürlükleri ve ilçelerde Milli Emlak Şefliklerine başvuruda bulunabiliyor.

Başvurular, Milli Emlak Genel Müdürlüğünün web sitesi "www.milliemlak.gov.tr" üzerinden elektronik olarak da yapılabiliyor.

İşte 16 Eylül 2020 tarihli resmi gazetede çıkan kararlar:

YÖNETMELİKLER

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞ

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 400)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Anayasa Mahkemesinin 24/6/2020 Tarihli ve 2016/3932 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

RESMİ GAZETENİN PDF HALİ

Yorumlar