Teşrik ne demek, kelime anlamı nedir?

Teşrik ne demek, kelime anlamı nedir, İslam dininde teşrik tekbirlerinin yeri nedir, teşrik tekbirleri farz mı sünnet mi? Teşrik tekbirleri nasıl getirilir? İşte detaylar:

Google Haberlere Abone ol

Teşrik ne demek, kelime anlamı nedir, Teşrik tekbirleri nasıl getirilir? Teşrik tekbirleri getirmek farz mı sünnet mi? İşte teşrik tekbirleri hakkında merak edilen bilgilerden bazıları: 

Teşrik tekbirleri Kurban Bayramı yaklaştığı zaman sıklıkla gündem olan bir konudur. Kurban bayramı boyuncu Müslümanlar namaz kıldıktan hemen sonra teşrik tekbirleri getirir. 

Peki, nedir bu teşrik tekbiri, teşrik tekbiri ne demek, kelime anlamı nedir, teşrik tekbiri nasıl getirilir?

TEŞRİK NEDİR?

Öncelikle "teşrik ne demek, kelime anlamı nedir?" sorularının cevaplarını bulmaya çalışalım. 

Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi'nde "teşrik" kelimesinin anlamı etraflıca anlatılmış durumda. 

Buna göre; 

Sözlükte “doğuya doğru gitmek; eti parçalayıp kayalar üzerine sererek güneşte kurutmak; yüksek sesle tekbir almak, bayram namazını kılmak için musallâya (müşerrak) çıkmak” anlamlarındaki teşrîk, terim olarak zilhiccenin muayyen günlerinde farz namazların ardından özel lafızlarla tekbir getirmeyi ifade eder.

Bu tekbirlere “teşrîk tekbirleri” (tekbîrâtü’t-teşrîk), tekbirlerin alındığı günlere “teşrîk günleri” (eyyâmü’t-teşrîk) denir.

Tekbîrü’t-teşrîk lafzını daha çok Hanefîler ile Zeydîler ve bir kısım Mâlikîler, eyyâmü’t-teşrîki fıkıh mezheplerinin tamamı kullanır.

Şâfiîler ve Hanbelîler bayram günlerinde bayram namazı ve hutbesi dışında söylenen tekbirlerden çarşı, pazar, cami, ev gibi yerlerde namazlara bağlı olmadan alınanlara “mürsel/mutlak tekbir”, namazların arkasından alınanlara “mukayyed tekbir” adını verirler (Şirbînî, I, 314).

Yine başka kaynaklarda "teşrik" kelimesinin anlamı şöyle ifade edilir: 

Arapça bir kelime olan teşrik; 

1. Ortak etme: Nihal, Şâkire Hanım’ı fikrine teşrik etmek için aşağıya indi (Hâlit Z. Uşaklıgil). Seni gayrimeşrû bir muhabbete teşrik etmek istemiyorum (Hüseyin R. Gürpınar).

2. (Allah’a) Ortak koşma: Ve ben Hakk’a kimseyi teşrik etmem (Ahmet A. Konuk).

Kelime dilimizde, arife günü sabah namazından başlayıp bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar namazların farzlarından sonra alınan tekbirleri ifâde eden Teşrik tekbirleri söyleyişinde geçer: Teşrik tekbirleri fukahânın birçoğuna göre vâciptir (Ömer N. Bilmen).

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konuyla ilgili açıklamasında şöyle deniliyor:

Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).

Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir.

Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir.

Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez.

Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43-44; İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501).

TEŞRİK TEKBİRLERİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Yine Diyanet Vakfı Ansiklopedisi'ne göre;

Kur’ân-ı Kerîm’de teşrîk kelimesi geçmemekle birlikte bu tekbirlere ve teşrîk günlerine delâlet eden âyetler yer almaktadır (el-Bakara 2/198-203; el-Hac 22/27-37).

Fakihlerin çoğunluğuna göre belli günlerde Allah’ın zikredilmesinin istendiği âyetlerde (el-Bakara 2/203) kastedilen günler teşrîk günleri, zikirden maksat teşrîk tekbirleridir.

Bu tekbirler, Allah’ın konukları sayılan hacıların Kâbe’den yükselen tekbir ve zikirlerine bütün dünya müslümanlarının katılıp Allah’ın yüceliğini ilân etmelerini anlatır.

Teşrik ne demek, kelime anlamı nedir?
Teşrik ne demek, kelime anlamı nedir?

 


 

Yorumlar