Kültür ve Turizm Bakanlığına üç yeni kuruluş bağlandı

- Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, Vakıflar Genel Müdürlüğü, TİKA ile Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlandı - Her üç kuruluş da kamu tüzel kişiliği haiz ve özel bütçeli olarak Bakanlık çatısı altına alındı - Kararname kapsamında, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, ana yapısı korunarak, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı, tüzel kişiliği haiz ve özel bütçeli genel müdürlükler olarak tanımlandı

Google Haberlere Abone ol
Kültür ve Turizm Bakanlığına üç yeni kuruluş bağlandı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlandı.

Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu kapsamda, kamu tüzel kişiliğini haiz, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı ve özel bütçeli Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruldu. Ankara merkezi ve taşra teşkilatından oluşan genel müdürlüğün görevleri arasında mazbut vakıfların vakfiyeleri ile vakfiye yerine geçen hüccet, berat, ferman gibi belgelerinde yazılı hayri, sosyal, kültürel ve ekonomik şart ve hizmetleri yerine getirmek, yurt içi ve yurt dışındaki vakıflara ait vakıf kültür varlıklarını ihya etme, mülhak, cemaat ve yeni vakıflar ile esnaf vakıflarının denetimini yapmak sıralandı.

Vakıf kültür varlıklarından oluşan koleksiyonlar meydana getirecek, müze, kütüphane ve kültür merkezleri kurma görevini de yürütecek olan genel müdürlüğün bütçesi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde hazırlanacak. Bütçe, Vakıflar Meclisinin uygun görüşünden sonra süresi içerisinde ilgili mercilere sunulacak.

Genel Müdürlükçe, mazbut vakıflara ait taşınmazların satışından elde edilecek gelirler ile taviz bedelleri ait olduğu vakfa taşınmaz alımında, vakfın taşınmazlarının onarım ve yapımında kullanılacak. Ayrıca Vakıflar Meclisinin kararıyla gelir getirici yatırımlarda, yurt içi ve yurt dışında bulunan ve geliri kalmayan vakıflara ait vakıf kültür varlıklarının bakım ve onarımlarında da kullanılabilecek. Genel Müdürlüğe yapılan şartlı bağışlar ise bağış yapanın şartları doğrultusunda harcanacak.

- Vakıflar Meclisi

Genel Müdürlüğün en üst seviyedeki karar organı Vakıflar Meclisi, genel müdür, üç genel müdür yardımcısı ve I. Hukuk Müşaviri olmak üzere beş, vakıf konusunda bilgi ve deneyim sahibi yükseköğrenim mezunları arasından Cumhurbaşkanınca atanacak beş, yeni vakıflarca seçilecek üç, mülhak ve cemaat vakıflarınca seçilecek birer üye olmak üzere toplam on beş üyeden oluşacak. Genel Müdür aynı zamanda Meclisin de başkanı olacak.

Ayrıca yeni vakıflar üç, mülhak ve cemaat vakıfları ise birer yedek üye seçebilecek. Meclis, Vakıflar Kanunu ile belirlenen görevlerinin yanı sıra mazbut ve mülhak vakıflara ait akar ve hayrat taşınmazların tahsis, satış ve trampasına yönelik tasarruflarla, kamulaştırmalarda kamu yararı kararını verme, Genel Müdürlük ve işletme müdürlüklerinin bütçelerini onaylama, Genel Müdürlük ve vakıflarla ilgili yönetmelik taslaklarını karara bağlama gibi görevleri yürütecek.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Vakıf Hizmetleri Daire Başkanlığı, Hayır Hizmetleri Daire Başkanlığı, Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı, Yatırım ve Emlak Daire Başkanlığı, Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı, Kültür ve Tescil Daire Başkanlığı, Dış İlişkiler Daire Başkanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ile Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden oluştu. Kararnamede başkanlıkların görev ve yetkileri tanımlandı.

- TİKA ve Yurt Dışı Türkler

Kararnameyle iş birliğinde bulunulması hedeflenen devletler ve topluluklarla iktisadi, ticari, teknik, sosyal, kültürel ve eğitim alanlarındaki ilişkileri projeler, programlar ve faaliyetler aracılığıyla geliştirmek, yapılacak katkı, yardım ve ilgili süreçleri yürütmek ve mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak üzere, kamu tüzel kişiliğini haiz ve özel bütçeli Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile yine kamu tüzel kişiliğini haiz, özel bütçeli, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak kuruldu.

Her üç kuruluş da daha önce Başbakanlığa bağlı faaliyet göstermekteydi.

- Devlet Tiyatroları ile Opera-Bale'nin yapısı korundu

Kararname kapsamında, Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün ana yapısı korundu. Buna göre, Ankara'da Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı, tüzel kişiliği haiz ve özel bütçeli Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile aynı şekilde Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü kuruldu.

DT'nin bir genel müdür tarafından yönetileceği, hizmet birimlerinin Bakan onayı ile yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenleneceği, devlete ait binalardan ihtiyaç duyulanların Kültür ve Turizm Bakanlığının teklifi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca eşya ve tesisleri ile beraber Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne bedelsiz tahsis edilebileceği de kararnamede yer aldı.

Ayrıca, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının görev ve yetkileri, daha önce olduğu gibi Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde tanımlandı.

Yorumlar