23 Mayıs 2019 Perşembe Resmi Gazete kararları ve ilanları

Resmi Gazete'nin 23 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlanan 30782 sayılı nüshasında yer alan yönetmelikler, ilanlar ve kararlar belli oldu.

23 Mayıs 2019 Perşembe Resmi Gazete kararları ve ilanları
23 Mayıs 2019 Perşembe 05:50

Resmi Gazete'nin 23 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlanan 30782 Sayılı nüshasında yer alan kararlar, yönetmelikler, ilanlar ve duyurular belli oldu.

İşte 23 Mayıs 2019 Perşembe günü resmi gazetede yer alan kararlar:

YÖNETMELİKLER

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Çeşitli Harçlarla İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları ile İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Belediye Su ve Kanalizasyon Hizmetlerinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Belediye Zabıta Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Büyükşehir Belediyeleri Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kent Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Mahalli İdareler Bütçe İçi İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Mahalli İdareler Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Üniversitelerarası Kurul Yönetim Kurulunun Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞLER

Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2019/17)

YARGI BÖLÜMÜ

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI

Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

22 MAYIS 2019 RESMİ GAZETE KARARLARI

Resmi Gazetenin 22 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlanan 30781 Sayılı nüshasındaki kararlar ve ilanlar şöyle: 

KANUNLAR

7168 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Nijer - Türkiye Dostluk Hastanesinin Açılması, Ortak İşletilmesi ve Devredilmesi ile İlgili Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7169 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Arasında Temel Anlaşma'ya Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7170 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7171 Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Suçluların İadesi Andlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7172 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 23 Haziran 1994 Tarihinde Akdedilen Hava Taşımacılığı Anlaşması'nı Tadil Eden Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

7173 Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

154 kV Greeneco JES 5 TM-Age DGKÇS TM Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1128)

Rize ve İstanbul İllerinde Bulunan Bazı Alanların “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Türk-Alman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi” Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1129)

Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1130)

YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA SEÇME KARARI

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet AKARCA’nın Yeniden Seçilmesi Hakkında Karar (Karar: 2019/130)

YÖNETMELİKLER

İstanbul Teknik Üniversitesi Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (ITUnano) Yönetmeliği

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İleri Teknolojilerde Test ve Ölçüm Merkezi (MERKEZLAB) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Petrol Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

ANA STATÜLER

Türkiye Badminton Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

Türkiye Basketbol Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

Türkiye Bilardo Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

Türkiye Golf Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

Türkiye İzcilik Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

Türkiye Kick Boks Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

Türkiye Taekwondo Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

Türkiye Yelken Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

TEBLİĞ

TS EN ISO 4017 Bağlama Elemanları – Altı Köşe Başlı Vidalar – Mamul Kalitesi A ve B Standardı ile İlgili Tebliğ (No: MSG - MS - 2019/16)

KURUL KARARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/05/2019 Tarihli ve 8591 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

21 MAYIS 2019 SALI RESMİ GAZETE KARARLARI

Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Atatürk Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği

KURUL KARARLARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/05/2019 Tarihli ve 8587 Sayılı Kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/05/2019 Tarihli ve 8589 Sayılı Kararı

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 16/05/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04 - [01/132], [01/133], [01/134], [01/135], [01/136], [01/137], [01/138], [01/139] ve [01/140] Sayılı Kararları

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 27/3/2019 Tarihli ve 2016/12936 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 3/4/2019 Tarihli ve 2016/2400 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARLARI

Yargıtay 9. ve 13. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

DANIŞTAY KARARI

Danıştay Onikinci Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

20 MAYIS 2019 RESMİ GAZETEDE YER ALAN KARARLAR

20 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlanan 30779 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan kararlar ve ilanlar şöyle:

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Biruni Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kuantum Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tasarruf Ekonomisi ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Veri Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İstanbul Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Arıcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Kırklareli Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine Dair Yönetmelik

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütahya ve Batı Anadolu Kültürleri Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Lokman Hekim Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Muş Alparslan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

18 MAYIS 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE KARARLARI

Resmi Gazetenin 18 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlanan 30778 sayılı nüshasında yer alan kararlar şöyle:

YÖNETMELİKLER

Emniyet Genel Müdürlüğü Kurum İçi Bireysel Performans Değerlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tren Makinist Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 16)

Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARLARI

Yargıtay 3. ve 8. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

17 MAYIS 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE KARARLARI

30777 sayılı resmi gazete nüshasında yayınlana kararlar ve ilanlar şöyle:

YÖNETMELİKLER

Tarım Şûrası Yönetmeliği

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Bülent Ecevit Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Hacettepe Üniversitesi Üstün Yetenekli Çocuklar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Iğdır Üniversitesi Nüfus ve Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İstanbul Teknik Üniversitesi İklim Değişikliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Trabzon Üniversitesi Karadeniz Kültür ve Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 11/4/2019 Tarihli ve E: 2019/8, K: 2019/26 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 11/4/2019 Tarihli ve E: 2019/9, K: 2019/27 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 2/5/2019 Tarihli ve 2016/35009 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 18/4/2019 Tarihli ve 2014/4187 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Resmî Gazete Tarihçesi

16 MAYIS 2019 RESMİ GAZETE KARARLARI

16 Mayıs günü yayınlanan Resmi Gazetede yer alan kararlar şöyleydi: 

TBMM KARARI

1217 Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarının Yaygınlığının Tespiti ile İlgili Bireylerin ve Ailelerinin Sorunlarının Çözümü İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine Dair Karar

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 37)

CUMHURBAŞKANI KARARI

Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Kadro ve Pozisyonların İptal ve İhdası Hakkında Karar (Karar: 2019/124)

ATAMA KARARLARI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında Açık Bulunan Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına, Hakkı TOK’un Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/125)

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığına, Mehmet Ali AKBEN’in Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/126)

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Akif AKGÜL’ün Görevden Alınması Hakkında Karar (Karar: 2019/127)

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde Açık Bulunan Genel Müdür Yardımcılığına, Ümit ORHAN’ın Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/128)

ÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARLARI

Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Kararlar

YÖNETMELİKLER

Milli Savunma Üniversitesi Enstitüleri Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Mesleki Yeterlilik Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 Mesleki Yeterlilik Kurumu Uzmanlığı ile Uzman Yardımcılığı Atama, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde Yer Alacak Yeterliliklerin Kalite Güvencesinin Sağlanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yargıtay Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

KARARLAR

Evcil Hayvan Genetik Kaynakları Tescil Komitesi Kararı

Su Ürünleri Tescil Komitesi Kararı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 10/4/2019 Tarihli ve E: 2017/154, K: 2019/18 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 27/3/2019 Tarihli ve 2018/9115 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kararların detayları için tıklayınız.

15 MAYIS 2019 RESMİ GAZETE KARARLARI

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 36)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

13/7/1956 Tarihli ve 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1106)

Kahramanmaraş İlinde Bulunan Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1108)

Mersin İli Sınırları İçerisinde Tesis Edilmesi Planlanan Anamur Kadılar DM-Evciler DM Arası Enerji Nakil Hattının Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1109)

Dağsu (Rize Diyanet Eğitim Tesisi) Ayrımı-Isırlık İl Yolu Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1110)

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1111)

ATAMA KARARLARI

İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünde Açık Bulunan Genel Müdür Yardımcılıklarına, Nurullah ÖZTÜRK ve Volkan BEKTAŞ’ın Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/114)

Kültür ve Turizm Bakanlığına Yapılan Atamalar Hakkında Karar (Karar: 2019/115)

Kültür ve Turizm Bakanlığında Açık Bulunan Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah KILIÇ’ın Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/116)

Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığına, Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER’in Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/117)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında Açık Bulunan Demiryolu Düzenleme Genel Müdür Yardımcılığına, Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Bilal TIRNAKÇI’nın Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/118)

YÖNETMELİKLER

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 1107)

Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sendika Üye Sayıları ve Her Hizmet Kolunda Yetkili Kamu Görevlileri Sendikaları ve Bunların Bağlı Bulundukları Konfederasyonların Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gençlik ve Spor Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünde 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 26 ncı Maddesi Kapsamında Görev Yapan Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 26 ncı Maddesi Kapsamında Görev Yapan Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik

TEBLİĞ

4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/35)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/27)

KURUL KARARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/05/2019 Tarihli ve 8579 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 3/4/2019 Tarihli ve 2014/19506 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 3/4/2019 Tarihli ve 2015/5365 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 17/4/2019 Tarihli ve 2015/4821 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 17/4/2019 Tarihli ve 2015/12128 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

14 MAYIS 2019 RESMİ GAZETE KARARLARI

Gazetenin bugünkü nüshasında TBMM kararları da yer aldı. İşte o kararlar: 

TBMM KARARLARI

1213 Hayvanların Haklarının Korunması ile Hayvanlara Eziyet ve Kötü Muamelelerin Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine Dair Karar

1214 Bilişim Teknolojileri Bağımlılığının Etkilerinin İncelenerek Olası Zararlarının Bertaraf Edilmesi ve Bu Teknolojilerin Kontrollü Kullanımının Sağlanması İçin Yapılması Gerekenlerin Saptanması Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine Dair Karar

1215 Tıbbi ve Aromatik Bitki Çeşitliliğinin Korunmasında, Bunların Üretiminde ve Pazarlanmasında Karşılaşılan Sorunlar ile Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine Dair Karar

1216 ALS, SMA, DMD, MS Hastalıklarında ve Kesin Tedavisi Bilinmeyen Diğer Hastalıklarda Uygulanan Tedavi ve Bakım Yöntemleri ile Bu Hastalıklara Sahip Kişiler ve Yakınlarının Yaşadıkları Sorunların ve Çözümlerinin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine Dair Karar

ATAMA KARARI

Diyanet İşleri Başkanlığına Ait Atama Kararı (Karar Sayısı: 2019/113)

YÖNETMELİKLER

Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Mesleki Hazırlık Sınıfları Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Tarsus Üniversitesi İleri ve Akıllı İmalat Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Tarsus Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Üsküdar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 10/4/2019 Tarihli ve E: 2018/156, K: 2019/22 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 4/4/2019 Tarihli ve 2014/850 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARLARI

Yargıtay 13. Hukuk Dairesine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

13 MAYIS 2019 RESMİ GAZETE

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İstanbul Şehir Üniversitesi Kemal Karpat Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Ulusal Kütle Spektrometre Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Kadir Has Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri


Etiketler; #Resmi Gazete

İlgili Galeriler

Şimdi yorum yapabilirsiniz

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×