Adalet Bakanlığı personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliği

Adalet Bakanlığı personeline yönelik görevde yükselme yönetmeliğinde 1 Şubat 2020 tarihi itibariyle değişiklik yapıldı.

Google Haberlere Abone ol

Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapmakta olan personellere yönelik düzenlenen “Görevde Yükselme Sınavı” yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Değişiklik 1 Şubat 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.

Yönetmelik ile beraber hatalı görülen bir çok düzenleme yapıldı. 

O maddelerden bazıları şu şekilde: 

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci, beşinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir."Atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, sayısı, mahalli bilgi işlem müdürlüğü ve mahalli adli sicildeki şube müdürlüğü unvanları hariç olmak üzere yeri; adli yargı yazı işleri müdürlüğü ve idari işler müdürlüğü unvanları için ili ve sayısı, idari yargı yazı işleri müdürlüğü ve idari işler müdürlüğü unvanları için adalet komisyonu ve sayısı, yazılı sınav tarihinden en az kırk beş gün önce duyurulur. Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir."

"Başvurular istenen unvan ve mahal belirtilmek suretiyle yapılır. Aynı unvan için birden fazla yere yapılan başvurular geçersiz sayılır. İlan tarihi itibarıyla; atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılan personel merkez teşkilat kadroları için, atamaları adalet komisyonlarının teklifi üzerine yapılan personel ise kadrolarının bulunduğu adalet komisyonlarının yetki alanındaki taşra kadroları için yapılacak görevde yükselme sınavına başvurabilir."

"Adli yargıda görev yapan personel, ilan tarihi itibarıyla kadrosunun bulunduğu il adli yargı yazı işleri ve idari işler müdürlüğü kadroları için, idari yargıda görev yapan personel ise ilan tarihi itibarıyla kadrosunun bulunduğu yerin bağlı bulunduğu adalet komisyonu idari yargı yazı işleri ve idari işler müdürlüğü kadroları için yapılacak görevde yükselme sınavına başvurabilir."

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir."Yazılı sınav sorularından hatalı olduğu kabul edilenler, değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır."

MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci, beşinci, altıncı, yedinci ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir."Görevde yükselme suretiyle yazı işleri müdürlüğü, idari işler müdürlüğü, mahalli bilgi işlem müdürlüğü ve mahalli adli sicildeki şube müdürlüğü sınavını kazananlar başarı sıralaması ve tercihlerine göre, ilan edilen boş kadro sayısını geçmeyecek şekilde, kadro ve ihtiyaç durumu dikkate alınarak atanırlar."

"İlan edildiği halde ilk atama sırasında doldurulamayan kadrolara, ilgili sınav kurulunca başarılı sayılıp da ataması yapılamayanlardan; mahalli bilgi işlem müdürlüğü ve mahalli adli sicildeki şube müdürlüğü kadroları için yer sınırlaması olmaksızın, adli yargı yazı işleri ve idari işler müdürlüğü kadroları için başvurulan il, idari yargı yazı işleri ve idari işler müdürlüğü kadroları için başvurulan komisyon, diğer kadrolar için ise kadrosunun bulunduğu adalet komisyonu yetki alanıyla sınırlı kalmak kaydıyla her mahal için yeniden tercihleri alınmak suretiyle ve en yüksek puandan başlayarak atama yapılır. Başarılı sayılıp da tercihte bulunmayan atanma hakkından vazgeçmiş sayılır. Sınav sonucunda bir mahal için ilan edilen kadro sayısı kadar kazanan olmaması halinde, yazı işleri müdürlüğü ve idari işler müdürlüğü kadroları hariç olmak üzere bu kadrolara başka adalet komisyonu yetki alanında görev yapıp sınavı kazandıkları halde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin atamaları yapılamaz.

Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, belirlenmiş ise; mahalli bilgi işlem müdürlüğü ve mahalli adli sicildeki şube müdürlüğü kadrolarına belirlenen yedekler arasından, adli yargı yazı işleri ve idari işler müdürlüğü kadrolarına başvurulan ildeki yedekler arasından, idari yargı yazı işleri ve idari işleri müdürlüğü kadrolarına başvurulan adalet komisyonundaki yedekler arasından, diğer kadrolar için ise aynı komisyon içerisindeki yedekler arasından başarı listesindeki sıralamaya göre atama yapılabilir.

Adli ve idari yargı yazı işleri ile idari işler müdürü kadrolarının; ilan edilen kadro sayısı kadar kazanan olmaması nedeniyle doldurulamaması veya altıncı fıkranın uygulanmasına rağmen boş kalması halinde başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar adli yargı yazı işleri ve idari işler müdürlüğü kadroları için başvurulan il dışındaki yedekler arasından, idari yargı yazı işleri ve idari işleri müdürlüğü kadroları için başvurulan adalet komisyonu dışındaki yedekler arasından tercihte bulunanlardan, en yüksek puan alandan başlamak üzere başarı sırasına göre atama yapılabilir."

"Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atananlar, atandıkları unvan ve mahalden başka unvan veya mahallere, 10/7/2003 tarihli ve 25164 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde sayılan mazeretlere ilişkin atamalar dışında mezkur Yönetmeliğin 22 nci ve 22/C maddelerindeki şartları taşımaları halinde atanma talebinde bulunabilirler. Atanma tarihinden önceki mazerete dayanılarak naklen atanma talebinde bulunulamaz."

Yorumlar