"Torba tasarı" Plan ve Bütçe Komisyonunda (1)

- Bugünkü görüşmelerde tasarının 33 maddesi kabul edildi - Apartman ve konutlarında ürettiği elektriği şirketlere satanlar vergiden muaf esnaf kapsamına alınacak - Elektrik motorlu otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtı ve benzeri taşıtlar ile elektrik motorlu motosikletler, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu kapsamına alınıyor. Bu araçlar muadil araçların yüzde 25'i oranında vergilendirilecek - Fatura, gider pusulası ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlenmesi halinde; bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanlara, her bir belge için 240 liradan aşağı olmamak üzere usulsüzlük cezası kesilecek - Üretim, yatırım, Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri teşvik ediliyor

Google Haberlere Abone ol
"Torba tasarı" Plan ve Bütçe Komisyonunda (1)

TBMM (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun bugünkü görüşmelerinde, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının 33 maddesi kabul edildi.

Tasarıyla, apartmanlarda yer alanlar da dahil olmak üzere; konutların çatı veya cephelerinin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi amaçlı kullanılması teşvik ediliyor. Bu suretle üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını son kaynak tedarik şirketine satanlar vergiden muaf esnaf kapsamına alınacak.

Bu şekilde kurulacak üretim tesisinin kurulum gücü 10 kW'ı geçmeyecek, üretim ve tüketim tesisi aynı noktada olacak.

Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında ana gayrimenkulün ortak elektrik ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla çatı veya cephelerde kurulacak elektrik enerjisi üretim tesisinden kat maliklerince elde edilecek gelirler de muafiyet kapsamında olacak.

Bu tesisten üretilen enerjiyi satanların belge düzenleme, defter tutma, beyanname verme yükümlülüğü olmayacak.

Gıda veya ilaç gibi bozulma, çürüme veya son kullanma tarihinin geçmesi gibi nedenlerle imha edilmesi gereken emtianın emsal bedeli, takdir komisyonu kararı olmaksızın mükelleflerce değerlendirilebilecek. Mükellefler, bu mahiyetteki imha işlemleri için Maliye Bakanlığına başvuracak.

- Yurt dışından getirilen yabancı paralar

Tasarıyla, yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım yapacak tam mükellef sermaye şirketlerine, işe başladıkları hesap dönemi ve bu dönemi takip eden hesap döneminde sermaye olarak yurt dışından getirilen yabancı paralar için yeni bir değerleme müessesesi getiriliyor.

Böylece, bu amaçla getirilen yabancı paraların, işe başlanılan hesap dönemini takip eden hesap dönemi sonuna kadar kullanılmayan kısmı ile yatırım teşvik belgesinde öngörülen yatırımları gerçekleştirmek üzere kullanılan kısmı için, yabancı para değerlemesi nedeniyle ortaya çıkacak vergisel sonuçların önlenmesi amaçlanıyor.

Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere, verilmesi ve alınması gereken fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması, düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlenmesi ya da hiç düzenlenmemiş sayılması halinde; bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine, her bir belge için 240 liradan aşağı olmamak üzere, bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının yüzde 10’u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilecek.

Bir takvim yılı içinde, her bir belgede tespit edilen usulsüzlükler için kesilecek cezanın toplamı 120 bin lirayı geçemeyecek.

Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin; düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, bulundurulmadığının, düzenlenen belgelerin aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verildiğinin, gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin veya elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlendiğinin tespiti ya da bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması halinde, her bir belge için 240 lira özel usulsüzlük cezası kesilecek. Ancak, her bir belge için kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı her bir tespit için 12 bin lirayı, bir takvim yılı içinde ise 120 bin lirayı geçemeyecek.

Vergi Usul Kanunu kapsamında kesilen usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında, ilgili kanunda yer alan şartlara uyulması durumunda, kesilen cezanın üçte biri yerine yarısı oranında indirim uygulanacak.

Tasarıyla, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları, tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamından çıkarılıyor.

- Daha kısa sürelerde ödeyebilecek

Tasarıya göre; üretim, yatırım, Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinin teşvik edilmesi amacıyla; sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerin münhasıran imalat, ilgili kanunlar kapsamında faaliyette bulunan mükelleflerin ise münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanmak üzere iktisap etikleri yeni nitelikteki makina ve teçhizat ile yatırım teşvik belgesini haiz mükelleflerin belge kapsamında iktisap ettikleri makina ve teçhizat, Maliye Bakanlığınca ilan edilen faydalı ömür süresinin yarısı dikkate alınmak suretiyle bulunacak amortisman oranlarına göre daha kısa sürelerde ödeyebilecek.

Bu düzenlemeden, düzenlemenin yürürlük tarihinden 2019 yılı sonuna kadar iktisap edilecek makina ve teçhizat için yararlanılabilecek.

Bu imkandan, sanayi sicil belgesine haiz mükellefler de yararlanabilecek.

- Elektrikli araçlar teşvik ediliyor

Motorlu Taşıtlar Vergisi kapsamında olan minibüs tanımındaki "9 ile 15 oturma yeri" ifadesi "9 ile 17 oturma yeri"; otobüs tanımındaki "en az 16 oturma yeri" ifadesi de "en az 18 oturma yeri" olarak değiştirilecek.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununa, "taşıtların elektrik motorlarını imal eden fabrikalarca uluslararası normlara göre tespit edilen ve kilovat (kW) olarak ifade olunan azami güç" ifadesi, "motor gücü" tanımı olarak ekleniyor.

Tasarıyla, elektrik motorlu otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtı ve benzeri taşıtlar ile elektrik motorlu motosikletler Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu kapsamına alınıyor ve bu araçlar, ilgili kanunun tarifesindeki vergi tutarlarının yüzde 25’i oranında vergilendirilecek.

Tasarıya göre, elektrik motorlu panelvan ve motorlu karavanlar Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu kapsamına alınacak. Bu araçlar, kanunda yer alan vergi tutarlarının yüzde 25'i oranında vergilendirilecek.

Elektrikli minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtlar, muadili araçların vergi tutarlarının yüzde 25'i oranında vergilendirilecek.

Sadece elektrik motorlu taşıtların vergilendirilmesi için Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda yer alan vergilendirmeye etki eden değişkenler arasına "motor gücü" ibaresi eklenecek.

Sadece elektrik motorlu otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtı ve benzeri taşıtlar, motor silindir hacmine göre vergilendirilen muadil araçların vergi tutarlarının yüzde 25'i oranında vergilendirilecek.

(Sürecek)

Yorumlar