MASAK ne demek? MASAK açılımı, görevleri nedir?

MASAK ne demek veya MASAK açılımı ve görevleri nedir soruları Thodex şirketinin batması ve akabinde harekete geçilmesinden sonra sıklıkla sorulmaya başlandı. İşte MASAK anlamı ve görevleri:

Google Haberlere Abone ol

MASAK ne demek, MASAK açılımı ve görevleri nedir soruları bugünlerde sıklıkla cevap aranan sorular oldu. Özellikle de Thodex'in batmasından sonra MASAK'ın harekete geçtiği ve yatırımcıların paralarını korumaya almak için hesaplara bloke koydurduğu haberleri gelmesinden sonra kurumun ne olduğu daha çok merak konusu oldu. Peki MASAK ne demek, MASAK açılımı ve görevleri nedir?

Thodex kripto borsasının çöktüğü ve sahibinin kaçarak yurt dışında izini kaybettirdiği şeklinde söylentilerden sonra MASAK'ın da adı duyulmaya başlandı. Anında harekete geçen MASAK, şirketin finansal kuruluşlardaki bütün paralarını bloke etti. 

MASAK, Maliye Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren bir denetleme kuruludur. 

Görevi, finansal ve mali konulardaki ihmaller, ihlaller, yolsuzluklar, hortumlamalar, şirketlerin yasa dışı faaliyetleri gibi durumları denetlemektir.

MASAK'ın açılımı ise Mali Suçları Araştırma Kurulu'dur.

Mali ve finansal konulardaki suçlara doğrudan MASAK başkanlığı bakmaktadır.

MASAK Görev ve Yetkileri Nelerdir?

MASAK görev ve yetkilerinin sayıldığı 5549 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi şöyledir:

a) Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi amacıyla politika hazırlamak ve uygulama stratejileri geliştirmek, bu amaçla kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, ortak çalışmalar yapmak, görüş ve bilgi alışverişinde bulunmak.

b) Belirlenen politikalar çerçevesinde kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları hazırlamak, bu Kanun ile buna ilişkin Bakanlar Kurulu kararlarının uygulanması konusunda düzenlemeler yapmak.

c) Suç gelirlerinin aklanması alanındaki gelişmeler ile aklama suçunun önlenmesi ve ortaya çıkarılmasına yönelik yöntemler konusunda araştırmalar yapmak.

ç) Suç gelirlerinin aklanmasını önlemek amacıyla sektörel çalışmalar yapmak, önlemler geliştirmek ve uygulamayı izlemek.

d) Kamuoyu duyarlılığını ve desteğini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak.

e) Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi kapsamında veri toplamak, şüpheli işlem bildirimlerini almak, analiz etmek ve değerlendirmek.

f) Değerlendirme sürecinde gerek duyulduğunda kolluk ve diğer birimlerden kendi görev alanlarında inceleme ve araştırma yapılması talebinde bulunmak.

g) Bu Kanun kapsamına giren işlemler ile ilgili olarak, araştırma ve inceleme yapmak veya yaptırmak.

ğ) Yapılan araştırma ve inceleme sonucunda aklama suçunun işlendiği hususunda olguların varlığının tespiti halinde, Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre gerekli işlemler yapılmak üzere Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunmak.


h) Cumhuriyet savcıları tarafından intikal ettirilen konuları incelemek ve aklama suçunun tespitine ilişkin talepleri yerine getirmek.

ı) Aklama veya terörün finansmanı suçunun işlendiğine dair ciddi şüphelerin mevcut olması durumunda konuyu ilgili Cumhuriyet savcılığına intikal ettirmek.

i) Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında yükümlülük denetimi yapılmasını sağlamak.

j) Kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kuruluşlardan her türlü bilgi ve belgeyi istemek.

k) Bilgi ve ihtisasına ihtiyaç duyulması halinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların Başkanlık bünyesinde geçici olarak görevlendirilmelerini talep etmek.

l) Görev alanına giren konularda uluslararası ilişkileri yürütmek, görüş ve bilgi alışverişinde bulunmak.
m) Yabancı ülkelerdeki muadil kurumlarla bilgi ve belge değişiminde bulunmak, bu amaçla uluslararası antlaşma niteliğinde olmayan mutabakat muhtırası imzalamak.


(2) Başkanlıkça birinci fıkranın (f) bendine göre kendisinden talepte bulunulan birim, bu talebin gereğini ivedi olarak yerine getirmek zorundadır.

(3) Başkanlık, aklama suçunun araştırılması ve incelenmesi görevlerini denetim elemanları vasıtasıyla yerine getirir. Görevlendirilecek denetim elemanları Başkanın talebi üzerine ilgili birim amirinin teklifi ve bağlı veya ilgili bulundukları Bakanın onayı ile belirlenir.

(4) Başkanlığın talebi üzerine görevlendirilecek denetim elemanları görevlendirme konusuna giren hususlarda bilgi ve belge istemeye, araştırma ve inceleme yapmaya, uygulamayı takip ve denetlemeye, bu maksatla her türlü evrakın tetkikine yetkilidir.

Belirlenen görev ve yetki kapsamında MASAK aşağıda belirtilen fonksiyonları icra etmektedir:

Politika belirleme ve mevzuat geliştirme
Veri toplama, analiz, değerlendirme
Denetim
Koordinasyon
İnceleme

Yorumlar