İNŞİRAH SURESİ: Okunuşu, anlamı, meali, tefsiri, faziletleri

İnşirah Suresi; anlamı, tefsiri, okunuşu, faziletleri, ne zaman indirildi, nerede indirildi, meali nedir? İnşirah Suresi kaç ayettir, Kur'an-ı Kerim'in kaçıncı suresidir? İnşirah Suresi hangi mesajları veriyor? İnşirah Suresi dinle.

Google Haberlere Abone ol

İnşirah Suresi; Günlük hayatında huzur, ferahlık ve esenlik isteyen Müslümanlar genellikle İnşirah Suresi'ni okur.

İnşirah kelime olarak, açılmak, genişlemek ve sevinmek anlamına gelir.

Kur'an-ı Kerim'in 94. Suresi, iniş sırasına göre ise 12. Suresi olarak bilinen İnşirah Suresi, okunduğu zaman insana ferahlık, genişlik ve huzur veren bir süredir.

İnşirah Suresi, Duhâ sûresinden sonra, Asr sûresinden önce Mekke’de inmiştir.

Mekke'de nüzul olan İnşirah Suresi 8 ayetten oluşur. 

Kur'an-ı Kerim terfsircilerinin yorumlarına göre, "İnşirah" ismi Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in göğsünün açılması, sevinç, güven ve huzur verilmesini sağladığı için verilen bir isimdir.

İnşirah Suresi, İslam Ümmeti'ne, Müslüman bir bireyin hedeflerine ulaşması için çalışması gerektiği, sabretmesi gerektiği, her zorluktan sonra bir ferahlık olduğu mesajını verir.

Sûrede Yüce Allah’ın Hz. Peygamber’e mânevî lutufları özetlenmekte, her güçlükle birlikte mutlaka bir kolaylığın olduğu bildirilerek Mekke’de putperestlerin baskısı yüzünden sıkıntı çeken Resûlullah ile müslümanlara teselli ve ümit verilmekte; onlardan Allah’a ibadet ve itaatlerini sürdürmeleri istenmektedir.

İNŞİRAH SURESİ OKUNUŞU ARAPÇA

İnşirah Suresi okunuşu Arapça'da şu şekilde:

Bismillahirrahmânirrahîm.
1) Elem neşrah leke sadrek
2) Ve vada’na ‘anke vizreke
3) Elleziy enkada zahreke
4) Ve refa’na leke zikreke
5) Feinne me’al’usri yüsren
6) İnne me’al’usri yüsren
7) Feiza ferağte fensab
8) Ve ila rabbike ferğab

İNŞİRAH SURESİ MEALİ ANLAMI 

İnşirah Suresi Meali - Anlamı şu şekilde:

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.

1 - Senin kalbini açıp genişletmedik mi?
2-3 : Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı?
4 - Ve senin şanını yüceltmedik mi?
5 - Demek ki zorlukla beraber bir kolaylık vardır.
6 - Evet, doğrusu her güçlüğün yanında bir kolaylık var.
7 - O halde önemli bir işi bitirince hemen diğerine koyul.
8 - Ve yalnız rabbine yönel.

İNŞİRAH SÜRESİ TEFSİRİ

İnşirah Suresi tefsiri şu şekilde:

“Senin kalbini açıp genişletmedik mi?” diye çevirdiğimiz 1. âyetteki “şerh-i sadr” kavramını Râgıb el-İsfahânî, “kalbin ilâhî bir nur ile Allah tarafından bir huzur ve sükûnet, bir rahatlık ile genişletilmesi” şeklinde açıklamıştır (el-Müfredât, “şrh” md.). Hz. Peygamber’in kalbinin açılıp genişletilmesi ifadesini, Zümer sûresinin 22. âyeti de dikkate alındığında, onun beşerî idrak kapasitesinin vahiy ile arttırıldığına ve âzami seviyeye çıkarıldığına işaret olarak anlamak uygun olur. Ayrıca müfessirler bunu, ona indirilen vahyi anlaması, koruması ve peygamberlik görevini yerine getirebilmesi için kendisine verilmiş olan zihin açıklığı, mâneviyat yüksekliği gibi mânalarla da açıklamışlardır. Bazı müfessirler ise Duhâ sûresinin devamı mahiyetinde olan bu âyetlerde, bir süre ara verilmiş olan vahyin yeniden başlamasıyla Hz. Peygamber’in mâneviyatının güçlendirildiğine değinildiği kanaatindedir.

  2 ve 3. âyetlerde, Resûlullah’ın belini büktüğü bildirilen “yükün kaldırılması”ndan maksadın ne olduğu konusunda yapılan açıklamalar içinde (bk. Râzî, XXXII, 4-5) en zayıf olanı “günahlarının, hatalarının bağışlanmış olması” şeklindeki yorumdur. Çünkü onun Câhiliye döneminde puta tapmadığı bilinmektedir, herhangi bir günah işlediği de sabit değildir. Esasen İslâm tebliğ edilmeden onun yasaklarını çiğnemenin günah olduğundan da söz edilemez. İslâm’dan sonra bazı ictihad hataları olmuşsa bunlar da –miktarı az olsa bile– ecir ve sevap vesilesidir. Çünkü isabetli ictihada on, isabetsiz ictihada bir sevap vardır (Buhârî, “İ‘tisâm”, 13, 21; Müslim, “Akziye”, 15; ayrıca bk. Tevbe 9/43; Fetih 48/2). Bize göre Allah’ın bir lutuf olarak onun omuzlarından kaldırdığı yük iki şekilde açıklanabilir:

  a) Arasında yaşadığı topluluğun inanç ve ahlâk yönünden içine düştüğü durumdan dolayı duyduğu ıstırabın İslâm sayesinde kaldırılması;

  b) Bâtıla karşı verdiği çetin mücadelede birçok ilâhî destek ve inayete mazhar kılınması.

  Hz. Peygamber’in “adının ve sanının yüceltilmesi”ne müfessirler, Resûlullah’ın adının mukaddes kitaplarda zikredilmesini ve geleceğinin müjdelenmesini, kelime-i şehâdette onun isminin Allah’ın ismiyle birlikte yer almasını, gökyüzünde melekler, yeryüzünde müminler tarafından hürmetle anılmasını, Kur’an’da Allah’a itaatle birlikte ona da itaat edilmesinin emredilmesini örnek gösterirler (bk. Şevkânî, V, 542). Âlemlere rahmet olarak gönderilmiş olması da (bk. Enbiyâ 21/107) onun şanının yüceltildiğini ifade eder. Ayrıca bu âyeti, ileride Resûlullah’ın isminin ve tebliğ ettiği dinin bütün dünyada tanınıp yayılacağını bildiren bir müjde olarak anlamak da mümkündür. Yine, Kur’an’da onun müstesna niteliklerini, Allah katındaki konumu ve değerini açıklayan âyetler de bu bağlamda “adını sanını yüceltme” olarak değerlendirilebilir.

Hz. Peygamber ve arkadaşları Mekke döneminde müşriklerin giderek değişik şekildeki işkencelere kadar varan baskılarından acı çekiyorlardı. Bu durum hem peygamberi hem de müminleri üzüyordu. Yüce Allah resulünü ve müminleri teselli edip gönüllerini rahatlatmak için bu âyetleri indirerek sıkıntılardan sonra ferahlığın ve başarının geleceğini müjdelemiştir. Rivayete göre bu sûre inince Hz. Peygamber, 5 ve 6. âyetlerde güçlüğün yanında kolaylığın da bulunacağının iki defa zikredilmesini göz önüne alarak, kendisine inananlara, “Müjdeler olsun! Size kolaylık geldi; artık bir güçlük iki kolaylığa asla galip gelemez!” buyurmuştu (Muvatta’, “Cihâd”, 6; Taberî, XXX, 151).

  Oldukça muhtasar ve değişik şekillerde açıklanmaya elverişli olan “O halde önemli bir işi bitirince diğerine koyul” meâlindeki 7. âyetle ilgili olarak çok farklı yorumlar yapılmıştır (meselâ bk. Taberî, XXX, 152; Râzî, XXXII, 7). Bize göre İbn Âşûr’un, âyeti herhangi bir özel iş ve ibadetle sınırlamadan, “Önemli işlerden birini tamamlayınca ardından başka bir işe yönel ki böylece bütün vakitlerini önemli işlerle değerlendirmiş olasın” şeklindeki açıklaması isabetli görünmektedir (XXX, 416-417). Bu yoruma göre âyette Resûlullah’a ve onun şahsında müslümanlara bütün vakitlerini hayırlı ve yararlı faaliyetlerle değerlendirmeleri, ibadet, dua, tebliğ ve irşad gibi dinî faaliyetlerin de; çalışma, üretme, öğrenme-öğretme, yardımlaşma ve dayanışma gibi dünyevî faaliyetlerin de hakkını vermeleri emredilmiştir. Son âyette ise kişinin, gerek çalışmasında gerekse ibadetinde yalnız Allah’a yönelmesi, her işini öncelikle O’nun rızasını gözeterek yapması, ne diliyorsa O’ndan dilemesi, ne istiyorsa O’ndan istemesi emredilmiştir. Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt:5 Sayfa:643-644

İNŞİRAH SÜRESİ DİNLE

Dünyaca ünlü hafız Mişeri El Reşid El Efesi'nin sesinden İnşirah Suresi dinle

Kaynak: Son Haberler 

Yorumlar