28 Nisan 2019 Pazar Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'nin 28 Nisan 2019 Pazar günü yayınlanan 30758 sayılı Resmi Gazete'te yer alan kararlar ve ilanlar arasında yönetmelikler, tebliğler ve yargı ilanları bulunuyordu.

28 Nisan 2019 Pazar Resmi Gazete kararları
28 Nisan 2019 Pazar 09:21

Resmi gazetenini 27 Nisan 2019 Cumartesi günü yayınlanan 30757 Sayılı Resmî Gazete'de üniversite ve bakanlıklara ait yönetmelikler, tebliğler, kurul kararları ve ilanlar bulunuyordu. 

YÖNETMELİKLER

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

2019 Yılı Mart Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

2019 Yılı Mart Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

2019 Yılı Mart Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

2019 Yılı Mart Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

27 NİSAN 2019 RESMİ GAZETE KARARLARI

Yükseköğretim Kurulu Üyeliklerine, Prof. Dr. Hasan MANDAL ve Fahri KASIRGA’nın Seçilmesine Dair Karar (Karar: 2019/94)

ATAMA KARARLARI

Ticaret Bakanlığında Açık Bulunan Personel Genel Müdürlüğüne, Yahya BABA’nın Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/92)

Ticaret Bakanlığında Açık Bulunan Ticaret Başmüfettişliklerine ve Ticaret Müfettişliklerine Yapılan Atamalar Hakkında Karar (Karar: 2019/93)

Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Üniversitelerarası Kurulca Seçilen Prof. Dr. Muammer YAYLALI’nın Atanması Hakkında Karar (Karar: 2019/95)

Rektör Atamaları Hakkında Kararlar (Karar: 2019/96, 2019/97, 2019/98 ve 2019/99)

YÖNETMELİKLER

Askerlik Yükümlülüğünü Yerine Getirirken Ölen veya Engelli Hale Gelenlere Tazminat Ödenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Dernekler Dairesi Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Kuruluş, Görev, Çalışma ve Denetim Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bankalar ve Konsolide Denetime Tabi Kuruluşlarca Yapılabilecek Bağış ve Yardımlara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

GENELGE

Dünya Ticaret Örgütü Koordinasyon Kurulu ile İlgili 2019/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

TEBLİĞLER

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 25/04/2019 Tarihli ve 2019/ÖİB-K-03 Sayılı Kararı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 25/04/2019 Tarihli ve 2019/ÖİB-K-04 Sayılı Kararı

KURUL KARARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/04/2019 Tarihli ve 8559 Sayılı Kararı

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 25/04/2019 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[03/119] Sayılı Kararı

İLKE KARARI

Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonunun, Ulusal Ölçekte Kamu Altyapı Yatırımları Hakkında İlke Kararı (No: 105)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

26 NİSAN 2019 RESMİ GAZETE KARARLARI

Başkent Üniversitesi Strateji ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Iğdır Üniversitesi Caferilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Mersin Üniversitesi Mersin Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 7/3/2019 Tarihli ve 2015/10298 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 7/3/2019 Tarihli ve 2015/15873 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

25 NİSAN RESMİ GAZETE KARARLARI

İşte 25 Nisan 2019 Tarihli ve 30755 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan kararlar: 

CUMHURBAŞKANI KARARI

Et Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1010)

YÖNETMELİKLER

Nükleer Düzenleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliği (Karar Sayısı: 1012)

Strateji ve Bütçe Başkanlığı Basın, Halkla İlişkiler ve Yayın Yönetmeliği

Strateji ve Bütçe Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kafkas Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yeditepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 14/3/2019 Tarihli ve E: 2018/154, K: 2019/11 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 21/3/2019 Tarihli ve 2016/2595 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

24 NİSAN RESMİ GAZETE KARARLARI

İşte 24 Nisan 2019 Tarihli ve 30754 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlananlar:

YÖNETMELİKLER

Dışişleri Bakanlığı Yurtiçi İrtibat Büroları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Yaz Okulu Yönetmeliği

Anadolu Üniversitesi Bitki, İlaç ve Bilimsel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞ

Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kâr ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğ (Sayı: 2006/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2019/6)

KURUL KARARLARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/04/2019 Tarihli ve 8546 Sayılı Kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/04/2019 Tarihli ve 8547 Sayılı Kararı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 7/3/2019 Tarihli ve 2015/14044 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 20/3/2019 Tarihli ve 2015/19791 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânı
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×