Mustafa Sarıgül'ün şeriat korkusu

Mustafa Sarıgül, Sözcü'ye röportaj verdi, Türkiye'de laiklik tehlikede ve AK Parti şeriatı getirmek istiyor dedi.

Mustafa Sarıgül'ün şeriat korkusu
14 Mart 2015 Cumartesi 11:38

Şişli Belediye başkanlığı yaptığı çağda muhafazakar camiayla arasını iyi tutmaya çalışan Mustafa Sarıgül, yaklaşan seçimler öncesinde gözünü şimdi de laik kesime dikti.

İstanbul'da Eyüp ve Süleymaniye, Edirne' de Selimiye  gibi kocaman camilere süre vakit sabah namazlarına giden, cemaate çorba ve kahvaltı çeşidi ikramlarda da olan Sarıgül 7 Haziran seçimleri için CHP'den adaylığının konuşulduğu günlerde Sözcü gazetesine röportaj verdi.

Sarıgül, AK Parti iktidarını yerden yere vurdu ve 'Laiklik tehlike altında, iktidar şeriatı getirecek' sözleriyle laik kesime sempatik görünmeye çalıştı.İşte Sarıgül'ün röportajındaki ilgili bölüm;

"AKP ŞERİAT GETİRECEK"

-Ben si­ya­set­te mevcut ol­mak için mü­ca­de­le ver­mem. Ül­ke­min so­run­la­rı sı­kın­tı­la­rı var. Uzun yıl­lar­dan be­ri ül­ke­mi­zin üze­rin­de ka­ra bu­lut­lar gi­bi çö­ken AKP İk­ti­da­rı var. Bu ik­ti­dar ül­ke­yi sı­kın­tı­ya so­ku­yor. Bu ik­ti­dar yurt­taş­lar ara­sın­da ‘sen-be­n’ ay­rı­mı ya­pı­yor. Onları ‘Ben­den olan­lar ve ol­ma­yan­la­r’ ola­rak ayı­rı­yor. Bu ik­ti­da­rın per­de ar­ka­sı, şif­re­le­ri ve kod­la­rı ne ya­zık ki ül­ke­yi şe­ri­at dü­ze­ni­ne gö­tür­me­ye yö­ne­lik. Ben la­ik ve de­mok­ra­tik Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­’nin teh­li­ke­de ol­du­ğu­nu gö­rü­yo­rum. La­ik ve de­mok­ra­tik Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­’nin tek­rar şah­lan­ma­sı ge­re­ki­yor. Ben de si­ya­si so­rum­lu­lu­ğum ve bi­ri­kim­le­rim ge­re­ği bu de­ne­yi­mi­mi­zi, ener­ji­mi­zi ül­ke si­ya­se­tin­de sos­yal de­mok­ra­si an­la­yı­şı­mı­zın ik­ti­dar ol­ma­sı için se­fer­ber et­me­miz ge­rek­ti­ği­ne ina­nı­yo­rum. Ge­nel Baş­ka­nı­mı­zın da ben­den böy­le bir ar­zu­su ol­du. Ge­nel Baş­ka­nı­mı­zın al­mış ol­du­ğu ön se­çim ka­ra­rın­dan bü­yük mem­nu­ni­yet duy­dum.

Kaynak: HABER7.COM


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×