CHP'de büyük endişe: Oylar HDP'ye kayarsa...

CHP'de "HDP'ye oy kaptırır mıyız?" kaygısı yaşanıyor. Kılıçdaroğlu yönetimi, 'taban kaymasını' engellemek için arayış içine girdi.

CHP'de büyük endişe: Oylar HDP'ye kayarsa...

HDP’­nin 7 Ha­zi­ran se­çim­le­ri­ne par­ti ola­rak ka­tı­la­cak olu­şu, CHP'de he­sap­la­rı alt üst et­ti. "Ta­ban­dan HDP'ye kay­ma olur" kay­gı­sı­nın yer­siz ol­ma­dı­ğı an­la­şı­lı­yor.

Uya­rı­lar üze­ri­ne par­ti yö­ne­ti­mi, bir­ta­kım ön­lem­ler al­ma­ya ça­lı­şır­ken, ki­mi CHP'li sem­pa­ti duy­ma­ya baş­la­dı­ğı için ki­mi ba­raj so­ru­nu ya­şa­ma­ma­sı için ki­mi ise 'in­ti­kam' için HDP'ye oy ver­me­yi dü­şü­nü­yor. 

YÜZ­DE 10 HE­SA­BI 

Yıl­lar­dır CHP'yi ter­cih eden sos­ya­list ve li­be­ral ce­nah, HDP'nin yüz­de 10'luk ba­ra­jı aş­ma­ma­sı­nın AK Par­ti'ye ya­ra­ya­ca­ğı dü­şün­ce­siy­le, önü­müz­de­ki se­çim­ler­de HDP'yi des­tek­le­me­yi plan­lı­yor. CHP'nin 'çan­ta­da kek­lik' ola­rak gör­dü­ğü Ale­vi­ler ise HDP'ye il­gi duy­ma­ya baş­la­ma­la­rı ne­de­niy­le par­ti de­ği­şik­li­ği­ne git­me­yi is­ti­yor. Ge­nel Mer­kez'den, il, il­çe ve bel­de teş­ki­lat­la­rın­dan dış­la­nan es­ki yö­ne­ti­ci­ler ve küs­kün üye­ler de kır­gın­lık ve kız­gın­lık duy­gu­su­nun et­ki­siy­le HDP'ye oy ve­re­cek­le­ri­ni di­le ge­ti­ri­yor.

CİD­Dİ BİR YÖ­NEL­ME VAR 

Ke­mik­leş­miş ta­ban dı­şın­da HDP'ye kay­ma­la­rın ol­du­ğu, çe­şit­li ve­si­le­ler­le de Kı­lıç­da­roğ­lu ve eki­bi­ne bil­di­ri­li­yor. Ale­vi Kül­tür Der­nek­le­ri Ge­nel Baş­ka­nı Do­ğan De­mir, geç­ti­ği­miz gün­ler­de bir ara­ya gel­di­ği Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu'nu CHP'nin Ale­vi ta­ba­nı­nın HDP'ye kay­dı­ğı ko­nu­sun­da uyar­mış­tı. 

ÖZEL­LİK­LE GENÇ­LER 

De­mir, “Ö­zel­lik­le genç ve ka­dın­lar­da HDP’­ye cid­di bir yö­nel­me va­r” di­ye­rek tes­pit­le­ri­ni Kı­lıç­da­roğ­lu'nun dik­ka­ti­ne sun­muş­tu. Aday be­lir­le­me ça­lış­ma­la­rı çer­çe­ve­sin­de gö­rüş­le­ri­ne baş­vu­ru­lan ba­zı si­ya­si ana­list ve stra­te­jist­ler de HDP'ye bir yö­nel­me ola­bi­le­ce­ği­ni kay­de­de­rek, aday­lar ko­nu­sun­da isa­bet­li ter­cih­ler­de bu­lun­ma­nın öne­mi­ne işa­ret et­ti. 

İNTİKAM İÇİN HDP'YE OY VERECEK

CHP es­ki Geb­ze İl­çe Genç­lik Kol­la­rı Üye­si ve CHP Geb­ze Be­le­di­ye­si Mec­lis Üye­si Aday Ada­yı Er­tan Ka­lem, 7 Ha­zi­ran se­çim­le­rin­de HDP'ye oy ve­re­ce­ği­ni açık­la­dı.

Ka­lem'in bu bek­len­me­dik çı­kı­şı­nın ar­ka­sın­dan yıl­lar­dır gö­nül ver­di­ği CHP'den 'in­ti­kam al­ma is­te­ği' çık­tı. Ka­lem'in mev­cut Geb­ze il­çe teş­ki­la­tı yö­ne­ti­miy­le ara­sı­nın açık ol­du­ğu, omuz omu­za mü­ca­de­le et­ti­ği da­va ar­ka­daş­la­rı­na kır­gın­lık duy­du­ğu öğ­re­nil­di.

Kaynak: HABER7.COM

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.