CHP'de büyük endişe: Oylar HDP'ye kayarsa...

CHP'de "HDP'ye oy kaptırır mıyız?" kaygısı yaşanıyor. Kılıçdaroğlu yönetimi, 'taban kaymasını' engellemek için arayış içine girdi.

CHP'de büyük endişe: Oylar HDP'ye kayarsa...
17 Mart 2015 Salı 12:03

HDP’­nin 7 Ha­zi­ran se­çim­le­ri­ne par­ti ola­rak ka­tı­la­cak olu­şu, CHP'de he­sap­la­rı alt üst et­ti. "Ta­ban­dan HDP'ye kay­ma olur" kay­gı­sı­nın yer­siz ol­ma­dı­ğı an­la­şı­lı­yor.

Uya­rı­lar üze­ri­ne par­ti yö­ne­ti­mi, bir­ta­kım ön­lem­ler al­ma­ya ça­lı­şır­ken, ki­mi CHP'li sem­pa­ti duy­ma­ya baş­la­dı­ğı için ki­mi ba­raj so­ru­nu ya­şa­ma­ma­sı için ki­mi ise 'in­ti­kam' için HDP'ye oy ver­me­yi dü­şü­nü­yor. 

YÜZ­DE 10 HE­SA­BI 

Yıl­lar­dır CHP'yi ter­cih eden sos­ya­list ve li­be­ral ce­nah, HDP'nin yüz­de 10'luk ba­ra­jı aş­ma­ma­sı­nın AK Par­ti'ye ya­ra­ya­ca­ğı dü­şün­ce­siy­le, önü­müz­de­ki se­çim­ler­de HDP'yi des­tek­le­me­yi plan­lı­yor. CHP'nin 'çan­ta­da kek­lik' ola­rak gör­dü­ğü Ale­vi­ler ise HDP'ye il­gi duy­ma­ya baş­la­ma­la­rı ne­de­niy­le par­ti de­ği­şik­li­ği­ne git­me­yi is­ti­yor. Ge­nel Mer­kez'den, il, il­çe ve bel­de teş­ki­lat­la­rın­dan dış­la­nan es­ki yö­ne­ti­ci­ler ve küs­kün üye­ler de kır­gın­lık ve kız­gın­lık duy­gu­su­nun et­ki­siy­le HDP'ye oy ve­re­cek­le­ri­ni di­le ge­ti­ri­yor.

CİD­Dİ BİR YÖ­NEL­ME VAR 

Ke­mik­leş­miş ta­ban dı­şın­da HDP'ye kay­ma­la­rın ol­du­ğu, çe­şit­li ve­si­le­ler­le de Kı­lıç­da­roğ­lu ve eki­bi­ne bil­di­ri­li­yor. Ale­vi Kül­tür Der­nek­le­ri Ge­nel Baş­ka­nı Do­ğan De­mir, geç­ti­ği­miz gün­ler­de bir ara­ya gel­di­ği Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu'nu CHP'nin Ale­vi ta­ba­nı­nın HDP'ye kay­dı­ğı ko­nu­sun­da uyar­mış­tı. 

ÖZEL­LİK­LE GENÇ­LER 

De­mir, “Ö­zel­lik­le genç ve ka­dın­lar­da HDP’­ye cid­di bir yö­nel­me va­r” di­ye­rek tes­pit­le­ri­ni Kı­lıç­da­roğ­lu'nun dik­ka­ti­ne sun­muş­tu. Aday be­lir­le­me ça­lış­ma­la­rı çer­çe­ve­sin­de gö­rüş­le­ri­ne baş­vu­ru­lan ba­zı si­ya­si ana­list ve stra­te­jist­ler de HDP'ye bir yö­nel­me ola­bi­le­ce­ği­ni kay­de­de­rek, aday­lar ko­nu­sun­da isa­bet­li ter­cih­ler­de bu­lun­ma­nın öne­mi­ne işa­ret et­ti. 

İNTİKAM İÇİN HDP'YE OY VERECEK

CHP es­ki Geb­ze İl­çe Genç­lik Kol­la­rı Üye­si ve CHP Geb­ze Be­le­di­ye­si Mec­lis Üye­si Aday Ada­yı Er­tan Ka­lem, 7 Ha­zi­ran se­çim­le­rin­de HDP'ye oy ve­re­ce­ği­ni açık­la­dı.

Ka­lem'in bu bek­len­me­dik çı­kı­şı­nın ar­ka­sın­dan yıl­lar­dır gö­nül ver­di­ği CHP'den 'in­ti­kam al­ma is­te­ği' çık­tı. Ka­lem'in mev­cut Geb­ze il­çe teş­ki­la­tı yö­ne­ti­miy­le ara­sı­nın açık ol­du­ğu, omuz omu­za mü­ca­de­le et­ti­ği da­va ar­ka­daş­la­rı­na kır­gın­lık duy­du­ğu öğ­re­nil­di.

Kaynak: HABER7.COM


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×