YSK, cumhurbaşkanı aday gösterme ve gösterilme şartlarını belirledi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), cumhurbaşkanı seçimi ile ilgili olarak seçilme yeterliliği, aday gösterilme, adayların görevden ayrılmalarına ve seçim sistemine ilişkin usul ve esasları belirledi. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, en son...

YSK, cumhurbaşkanı aday gösterme ve gösterilme şartlarını belirledi
12 Haziran 2014 Perşembe 23:53

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), cumhurbaşkanı seçimi ile ilgili olarak seçilme yeterliliği, aday gösterilme, adayların görevden ayrılmalarına ve seçim sistemine ilişkin usul ve esasları belirledi. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, en son yapılan milletvekili genel seçimlerinde, aldıkları geçerli oylar toplamı birlikte hesaplandığında yüzde 10'u geçen siyasi partiler ortak aday gösterebilecekler. Her bir siyasi parti ise ancak bir aday için teklifte bulunabilecek.

Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilecek. İlk oylamada çoğunluk sağlanamazsa, oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılacak. İkinci oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış olan iki aday katılacak ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilecek.

OYLAMALARA TEK ADAYLA GİDİLMESİ HÂLİNDE, OYLAMA REFERANDUM ŞEKLİNDE YAPILACAK

ikinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin ölümü veya seçilme yeterliğini kaybetmesi hâlinde ise ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılacak. Bunların dışındaki sebeplerle boşalma olması hâlinde ikame yoluna gidilemeyecek. Oylamalara tek adayla gidilmesi hâlinde, oylama referandum şeklinde yapılacak. Aday, geçerli oyların çoğunluğunu alması hâlinde cumhurbaşkanı seçilmiş olacak. Oylamada, adayın geçerli oyların çoğunluğunu alamaması hâlinde seçim yenilenecek.

CUMHURBAŞKANI SEÇİLEN KİŞİNİN, VARSA PARTİSİ İLE İLİŞİĞİ KESİLECEK VE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÜYELİĞİ SONA ERECEK

Yeni seçilen cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar, görev süresi dolan cumhurbaşkanının görevi devam edecek. Cumhurbaşkanlığı makamının ölüm, çekilme veya başka bir sebeple boşalması hâlinde ise yenisi seçilinceye kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı cumhurbaşkanlığına vekillik edecek ve cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanabilecek. Cumhurbaşkanı seçilenin kişinin, varsa partisi ile ilişiği kesilecek ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erecek.

ADAY GÖSTERME SÜRESİNİN SONA ERDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN HİÇBİR ŞEKİLDE YENİ ADAY GÖSTERİLEMEYECEK

Adaylar, Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilân edilen süre içinde, adayların isimleri, muvafakat belgeleri ve gerekli diğer belgelerle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na veya Yüksek Seçim Kurulu’na başvurularak aday gösterilmiş olacak. Başvurunun ,Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na yapılması hâlinde ise tüm bilgi ve belgeler, başvuru süresinin bitiminden itibaren yirmi dört saat içinde Yüksek Seçim Kurulu'na iletilecek. Aday gösterme süresinin sona erdiği tarihten itibaren hiçbir şekilde yeni aday gösterilemeyecek.

Adaylarla ilgili bilgi ve belgelerde eksiklik tespit edilmesi hâlinde ise Yüksek Seçim Kurulu’nca, eksikliklerin giderilmesi için beş günlük süre verilecek. Eksikliklerin, verilen süre içinde aday tarafından giderilmemesi hâlinde, aday kendiliğinden adaylıktan çekilmiş sayılacak. Yüksek Seçim Kurulu, adaylar hakkında yaptığı inceleme sonucunda seçilme yeterliğini ve aday gösterilme şartlarını taşıyanları gösteren geçici aday listesini belirleyecek, geçici aday listesi ve itiraz süresi Resmî Gazete’de yayımlanacak. Kırk yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, yine kırk yaşını doldurmuş, yüksek öğrenim yapmış ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşları cuumhurbaşkanı adayı gösterilebilecekler.

HER BİR MİLLETVEKİLİ ANCAK BİR ADAY İÇİN TEKLİFTE BULUNABİLECEK

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri içinden veya Meclis dışından en az yirmi milletvekilinin yazılı teklifi ile cumhurbaşkanı adayı gösterilebilecek. Aday gösterilenin, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olması halinde ise aday hariç en az yirmi milletvekilinin yazılı teklifinin gerektiğine ve her bir milletvekili ancak bir aday için teklifte bulunabilecek. En son yapılan milletvekili genel seçimlerinde, aldıkları geçerli oylar toplamı birlikte hesaplandığında, yüzde 10'u geçen siyasi partilerin ortak aday gösterebilecekler. Her bir siyasi parti ancak bir aday için teklifte bulunabilecek.

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİNDE ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

Cumhurbaşkanı seçiminde adaylardan istenecek belgeler ise şöyle: "Aday gösterenlerin milletvekili olduğunu gösterir kimlik belgesinin onaylı örneği veya Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'ndan alınmış belge örneği, adayın, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdanı örneği, yüksek öğrenim yapmış olduğunu gösteren onaylı diploma örneği, imzasını içeren yazılı muvafakati, Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü'nden alınan adlî sicil ve arşiv kaydının aslı, 6 adet arka fonu beyaz vesikalık renkli fotoğrafları ile fotoğrafın yüksek çözünürlüklü elektronik ortamda hazırlanmış hâli."

ADAY GÖSTERME SÜRESİNİN SONA ERDİĞİ 3 TEMMUZ SAAT 17.00'DEN SONRA YENİ ADAY GÖSTERİLEMEYECEK

Cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular Yüksek Seçim Kurulu’nca kabul edilen Cumhurbaşkanı Seçiminde Uygulanacak Seçim Takvimi'ne göre, 29 Haziran 2014 Pazar günü başlayıp 3 Temmuz 2014 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na veya Yüksek Seçim Kurulu’na yapılacak. Aday gösterme süresinin sona erdiği 3 Temmuz 2014 Perşembe günü saat 17.00'den sonra hiçbir şekilde yeni aday gösterilemeyecek. Başvurunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na yapılması halinde ise tüm bilgi ve belgeler başvuru süresinin bitiminden itibaren yirmi dört saat içinde 4 Temmuz 2014 Cuma günü saat 17.00'ye kadar Yüksek Seçim Kurulu'na elden teslim edilecek.

11 TEMMUZ 2014 CUMA GÜNÜ KESİN ADAY LİSTESİ RESMÎ GAZETE'DE YAYIMLANACAK

Yüksek Seçim Kurulu tarafından 5 Temmuz 2014 Cumartesi günü yapılacak inceleme sonucunda adaylarla ilgili bilgi ve belgelerde eksiklik tespit edilmesi halinde, eksikliklerin giderilmesi için 07 Temmuz 2014 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar süre verilerek adaya yazılı bildirimde bulunabilecek. Yüksek Seçim Kurulu’nca cumhurbaşkanı adaylarının bilgi ve belgeleri üzerinde yapılacak inceleme sonucunda seçilme yeterliğini ve aday gösterilme şartlarını taşıyanları gösteren geçici aday listesi düzenlenerek 8 Temmuz 2014 Salı günü Resmî Gazete'de yayımlanacak. Cumhurbaşkanı adaylarına veya geçici aday listesine alınmamaya ilişkin Yüksek Seçim Kurulu’na doğrudan yapılacak itirazlar, geçici aday listesinin Resmî Gazete'de yayımlandığı 8 Temmuz 2014 Salı günü saat 08.00'de başlayıp 09 Temmuz 2014 Çarşamba günü saat 17.00'de sona erecek. Cumhurbaşkanı geçici aday listesine yapılan itirazlar, Yüksek Seçim Kurulunca 10 Temmuz 2014 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar karara bağlanarak, 11 Temmuz 2014 Cuma günü kesin aday listesi Resmî Gazete'de yayımlanacak.

CUMHURBAŞKANI SEÇİME ADAY OLMASI DURUMUNDA GÖREVLERİNDEN AYRILMIŞ SAYILACAK KİŞİLER

Cumhurbaşkanı adayı gösterilen hâkimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu üyeleri, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri, kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, belediye başkanları, subaylar ile astsubaylar, siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanlar, aday listesinin kesinleştiği 11 Temmuz 2014 Cuma günü itibarıyla görevlerinden ayrılmış sayılacak. Bu durum Yüksek Seçim Kurulu’nca aday gösterilenin bağlı bulunduğu bakanlığa veya kuruma bildirilecek.

Adaylıktan vazgeçme, doğrudan ve şahsen Yüksek Seçim Kurulu’na yapılacak. Kesin aday listesinin Resmî Gazete'de yayımından itibaren oy verme günü saat 17.00'ye kadar ölüm veya adaylıktan vazgeçme nedeniyle meydana gelebilecek eksilmeler, kesin aday listesinde değişiklik yapılmasını gerektirmeyecek.

CİHAN


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×