Suudi Arabistan Ordusu'ndaki 'Kiralık Asker' Gerçeği

Yemen'e operasyon düzenleyen Suudi Arabistan Ordusu'nun büyük bir bölümünü kiralık askerler oluşturuyor.

Suudi Arabistan Ordusu'ndaki 'Kiralık Asker' Gerçeği
26 Mart 2015 Perşembe 22:41

Dünya Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'de gerçekleştirdiği operasyonu konuşuyor. Peki uzun zamanlardan sonra ortaya çıkan Suudi Arabistan Ordusu gerçekten bir ordu mu? Hangi geleneğe dayanıyor? Nasıl bir eğitim alıyor? Odatv'de yayınlanan haber bu sorulara yanıt veriyor.

İşte Odatv'de yayınlanan haber:

'Suu­di Ara­bis­ta­n'­ın si­lah­lı gü­cü ne­re­dey­se ta­ma­men hususi as­ke­ri en­düs­tri­nin kon­tro­lün­de. Ame­ri­kan hususi kuv­vet­le­rin­den (U.S. Spe­ci­al For­ces) 'e­mek­li­' 1500 su­bay 'Vin­nel­l' şir­ke­ti al­tın­da, yıl­lık 800 mil­yon do­lar­lık bir söz­leş­mey­le ça­lı­şı­yor.

Ke­za BDM, Suu­di Ara­bis­tan or­du­su­na lo­jis­tik, eği­tim, is­tih­ba­rat ve kap­sam­lı da­nış­man­lık hiz­me­ti ve­ri­yor. 'Cab­le and Wi­re­les­s' kontr-te­rör eği­ti­min­den; 'Bo­oz-Al­len Ha­mil­to­n' savaş aka­de­mi­sin­den; SA­IC do­nan­ma­dan; 'O­'Ga­ra­' ise kra­li­yet ai­le­si­nin gü­ven­li­ğin­den so­rum­lu.

'KİRALIK ASKERLER BÜYÜK DEVLETLERİN GÖRÜNMEYEN GERÇEĞİ'

Kısacası Suudi Arbistan Ordusu alanda ABD'nin gölgesinden diğer bir şey değil. İran'a karşı Yemen'de bir çeşit vesayet mücadelesi sürdürüyor. Kiralık askerler kocaman ülkelerin görünmeyen gerçeği.

Şöyle anlatalım...

Dün­ya­nın en bü­yük in­şa­at ve ener­ji şir­ket­le­rin­den Hal­li­bur­to­n'­un, baş­ta ABD ol­mak üze­re bir takım ül­ke­le­rin em­ri­ne ver­di­ği 'ki­ra­lık or­du­su­' var: BRS (Brown&Ro­ot Ser­vi­ce)…

Bos­na­'da, Hır­va­tis­ta­n'­da, Ma­ke­don­ya­'da, Af­ga­nis­ta­n'­da, Ira­k'­ta, So­ma­li­'de vs. gö­rev yap­tı.

'HALLIBURTON'UN DOKUNULMAZLIĞI...'

Da­ha çar­pı­cı ol­ma­sı için sa­nı­rım me­se­le­nin fi­nans bo­yu­tu hak­kın­da bir bil­gi da­ha ve­re­lim:

Salt Ira­k'­ta­ki hiz­met­le­ri için Hal­li­bur­to­n'­un 'ki­ra­lık or­du­su­na­' öde­nen pa­ra, AB­D'­nin 1991 yı­lın­da Kör­fez Sa­va­şı için yap­tı­ğı har­ca­ma­nın üç ka­tıy­dı. (Sa­de­ce 2007'de­ki ra­kam 151 mil­yar do­lar idi.) Öde­nen pa­ra ka­mu­oyu­na yan­sı­yın­ca göz­ler bir dö­nem Hal­li­bur­to­n'­un yö­ne­tim ku­ru­lu baş­kan­lı­ğı­nı ya­pan baş­kan yar­dım­cı­sı Dick Che­ne­y'­e çev­ril­di.

Fa­kat bi­li­nir ki AB­D'­de Hal­li­bur­to­n'­un do­ku­nul­maz­lı­ğı var­dır!

'2007'DE 180 BİN KİRALIK ORDU MENSUBU VARDI'

ABD Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı ra­po­ru­na gö­re, 2007'de Ira­k'­ta bu­lu­nan 'ki­ra­lık or­du­' men­su­bu 180 bin­di! (ABD Or­du­su sa­yı­sı ise 160 bin.)

De­nir ki, Ira­k'­ta bu­lu­nan es­ki İn­gi­liz SASko­man­do sa­yı­sı, mev­cut SAS bir­li­ğin­den faz­lay­dı!

Ira­k'­ta kaç 'ki­ra­lık or­du­' var­dı ve men­sup­la­rın­dan kaç ki­şi öl­dü bun­lar ha­la bi­lin­mi­yor. Irak sa­va­şı­nın en ka­ran­lık (Ebu Ga­rip Ce­za­evi gi­bi) kı­sım­la­rın­da herzaman bu hususi şir­ket­le­rin ismi geç­ti.

Kısacsı Suudi Arabistan Ordusu yalnızca Suudi Arabistan Ordusu değildir.'

Kaynak: Odatv

Kaynak: HABERLER.COM


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×