KHK ile belediyelere kayyum yolu açıldı

Yeni çıkarılan KHK ile hakkında soruşturma açılan belediye başkanlarının yerine kayyum atanacak

KHK ile belediyelere kayyum yolu açıldı
02 Eylül 2016 Cuma 00:28

Sonhaberler / Haber Merkezi 

Darbe girişiminden sonra ilan edilee Olağanüstü Hal(OHAL)'in hükümete verdiği yetki kapsamında yeni çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname(KHK) ile belediyelere kayyum atanmasının yolu açıldı. 5393 sayılı belediyeler kanununda yapılan değişiklikle hakkında soruşturma açılan belediye başkanlarıyla ilgili yeni düzenleme yapıldı. 

Buna göre hakkında teröre destek ve yataklıktan soruşturma açılan belediye yetkililerinin yerine atama yapılacak. 

Yeni yayınlanan KHK'da ilgili bölüm şöyle: 

3/72005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 45'inci maddesine birinci fıkraısnndan sonra gelmek üzere aşağıdaki fkra eklenmiştir: 

"Ancak, belediye başkanı ve başkan vekili ya da meclis üyesinin terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları sebebiyle görevden uzaklatırılması veya tutuklanması ya da kaum hizmetinden yasaklanması veya başkanlık sıfatı veya meclis üyeliğinin sona ermesi hallerinde 46'ncı maddedeki makamlarca belediye başkanı veya başkan vekil  ya da meclis üyesi görevlendirilir. Görevlendirilecek kişinin seeçlim yeterliliğine sahip  olması şarttır. Görevden uzaklaştırılan veya tutuklanan belediye meclisi üyesinin istifa etmesi halinde de bu fıkra hükümleri uygulanır. Bu fıkra gereğince belediye başkanı veya başkan vekili görevlenndirilen beledeiyelrde bütçe ve muhasebe iş ve işlemleri valilik onayı ile deftarlığa veya mal müdürlüğüene gördürülebilir. Bu beledyelerde belediye meclisi, başkanın çağrısı olmadıkça toplanamaz. Meclisin, encümenin ve komisyoların görev ve yetkileri 31'inci maddede belirtilen encümen üyeleri tarafından yürütülür".

MADDE 39 - 5393 Sayılı Kanunun 57'nci maddesine aşağıdak fıkraalar eklenmiştir. 

"Ancak belediye veya bağlı idaralerde;Y hizmetlerin aksatılmasının terör veya şiddet olaylarıyla mücadeleyi olumsuz etkilediğnini veyay etkileyeceğinin valililk tarafından bilerlenmesi halinde, valilik söz konusu hizmeti Yatırım İzleme ve Koordinasyon nBaşkanlığı, il özel idaresi veya kamu kurum ve kuruluşları aracılğıyla yapar veya yaptırır. Valiliğin talebi üzerine, yapılan veya yapılaak harcamalar karşığlı tutarlar, Maliye Bakanlığı ve İller Bankası Anonm Şirketince ilgili dare payından kiselireke ilgili kurum ve kurulaşa gönderilir. Merkezi yönetim bütçesi kapasındaki kamu idareelerine aktarılan tutarlar bu idarelerin bütçeleriyle ilişkilendirilir. Bu fıkra kapasındaki ihtiayçlar; parasal ve bütçe sınırlamasasına tabi olmaksızın 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22'inc maddesinde belirtilen usule göre temin edilir. 

Belediye ve bağlı idare imkanlarının terör veya şiddet olaylarına dolaylı ya da doğrudan destek sağlamak amacıyla kullanıldığnın valllik tarafından belirlenmesi durumunda, terör ve şiddet olaylarına destek olmak amacıyla kullanılan belmideye  veya bağlı idare taşınırlarının mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından el konulur. Bu fıkra kapsamında sorumluluğu tespit edeline belediye veya bağlı idare personelinin vali veya kaymaka tarafından görevden uzaklaşıtırlması halinde göreve iade işlemi ancak uzaklaştırma işlemini yapan makam tarafından yapılır. 

MADDE 40 - 5393 Sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. Geçici Madde 9: Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihden önce terör  veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları kapsamında haklarında yürütülen soruştrma veya kovuşturma nedeniyle görevden uzaklaştırılan belediye başkanı, başkan vekili ve meclis üyelerinin yerine 45'inci maddenin birinci fıkrasının be bendin egöre işlem yapılmış olsa bile onbeş gün içerisinde 46'ncı maddedeki yetkili makamlarca 45'inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen usule göre görevlendirme yapılır. 

ÖNCEDEN BAŞKAN NASIL SEÇİLİRDİ?


MADDE 45- 
Belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması durumunda, vali tarafından belediye meclisinin on gün içinde toplanması sağlanır. Meclis, birinci başkan vekilinin, onun bulunmaması durumunda ikinci başkan vekilinin, onun da bulunmaması durumunda en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak; 

a) Belediye başkanlığının boşalması veya seçim dönemini aşacak biçimde kamu hizmetinden yasaklanma cezasının verilmiş olması durumunda bir başkan,

b) Başkanın görevden uzaklaştırılması, tutuklanması veya seçim dönemini aşmayacak biçimde kamu hizmetinden yasaklama cezası alması durumunda bir başkan vekili, belediye başkanı veya başkan vekili belediye meclis üyeleri arasından ve gizli oyla seçilir. İlk iki oylamada üye tam sayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılır. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, belediye başkanı veya başkan vekili seçilmiş olur. Oyların eşitliği durumunda kur'a çekilir. 

Birinci fıkranın (b) bendi uyarınca başkan vekili seçildikten sonra belediye başkanlığının (a) bendinde belirtilen nedenlerle boşalması durumunda bu maddeye göre belediye başkanı seçilir. Yeni seçilen belediye başkanının görev süresi, yerine seçildiği başkanın görev süresi ile sınırlıdır. Başkan vekili, yeni başkan seçilinceye veya görevden uzaklaştırılmış ya da tutuklanmış olan başkan göreve dönünceye kadar görev yapar.

Belediye başkanı veya başkan vekili seçilinceye kadar belediye başkanlığı görevi, meclis birinci başkan vekili, bulunmaması durumunda ikinci başkan vekili, onun da bulunmaması durumunda vali tarafından görevlendirilecek bir kamu görevlisi tarafından yürütülür. Belediye başkanı veya başkan vekili seçimi en geç onbeş gün içinde tamamlanmadığı takdirde belediye meclisinin feshine ilişkin hükümler uygulanır.

MADDEDE SÖZÜ EDİLEN 46 MADDE VE YETKİLİ KİŞİLER

MADDE 46-
Belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması ve yeni belediye başkanı veya başkan vekili seçiminin yapılamaması durumunda, seçim yapılıncaya kadar belediye başkanlığına büyükşehir ve il belediyelerinde İçişleri Bakanı, diğer belediyelerde vali tarafından görevlendirme yapılır. Görevlendirilecek kişinin belediye başkanı seçilme yeterliğine sahip olması şarttır.

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×