İç Güvenlik Paketi'nin kabul edilen 21 maddesi

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden ve kamuoyunda "iç güvenlik paketi" olarak bilinen tasarının, ilk 26 maddesi kabul edildi.

İç Güvenlik Paketi'nin kabul edilen 21 maddesi
26 Şubat 2015 Perşembe 12:59

Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın kabul edilen maddelerine göre, elle dıştan denetim dış bireyin üstü ve eşyası ile aracının dışarıdan bakılınca içerisi görünmeyen bölümlerinin aranması; İçişleri Bakanlığı'nca belirlenecek esaslar dahilinde mülki amirin görevlendireceği kolluk amirinin yazılı, acele durumlarda sonradan yazıyla teyit edilmek üzere sözlü emriyle yapılabilecek. Kolluk amirinin kararı 24 saat içerisinde görevli hakimin onayına sunulacak. Bu kapsamda yapılacak aramalarda, kişiye, arama gerekçesini de içeren evrak verilecek.

POLİS EVDE İFADE ALABİLECEK

Polis, başkalarının can güvenliğini tehlikeye düşürenleri, fiilleri ayrı bir suç oluşturmadığı takdirde, bireyin can güvenliğinin sağlanması bakımından koruma altına alabilecek veya hadise yerinden uzaklaştırabilecek. Polis sadece, "müşteki, mağdur ve tanıkların istemesi halinde" evde veya iş yerinde ifadelerini alabilecek.

MOLOTOF ATANLARA POLİS MÜDAHALE EDEBİLECEK

Polis, kendisine veya başkalarına, iş yerlerine, konutlara, halk binalarına, okullara, yurtlara, ibadethanelere, araçlara, şahısların tek tek veya toplu durumda olduğu açık veya kapalı alanlara molotof, patlayıcı, yanıcı, yakıcı, boğucu, yaralayıcı ve eşi silahlarla saldıran veya saldırıya teşebbüs edenlere karşı, saldırıyı etkisiz kılmak amacıyla ve etkisiz kılacak ölçüde silah kullanabilecek.

Yasa dışı toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin dağıtılmasında, gerektiğinde boyalı su da kullanılabilecek. 

Hakim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda Emniyet Genel Müdürü veya İstihbarat Dairesi Başkanının yazılı emriyle, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin saptama edilip, dinlenip, sinyal teferruatları değerlendirilirken; gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda verilen yazılı emir, bundan böyle 24 saat yerine 48 saat içerisinde yetkili ve görevli hakimin onayına sunulacak.

Faaliyetler denetlenecek

Tasarı, yetkili ve görevli hakimin Ankara Ağır Ceza Mahkemesi üyesi şekilde belirlenerek, istihbarat faaliyetlerindeki gizliliğin korunması ve karar mekanizması ile denetimde etkinliğin sağlanmasını da amaçlıyor.

Tasarı, kanuna marjinal ve keyfi uygulamalara yol açılmaması için denetimi de getiriyor. Faaliyetlerin denetimi; sıralı müessese amirleri, mülki yetinme amirleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve ilgili bakanlığın teftiş elemanlarınca yılda en az bir kere yapılacak. Bu faaliyetler Başbakanlık Teftiş Kurulu'nca da denetlenebilecek. Denetimlerin sonuçları, rapor biçiminde TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu'na sunulacak.

Polis sebebi ile yapılan önleme dinlemelerine ilişkin Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nda yapılan bu değişikliklerle uyumlu olacak biçimde Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu'nda da değişikliğe gidiliyor. Bu tasarıda da gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda verilen yazılı emrin gene 48 saat içerisinde yetkili ve görevli hakimin onayına sunulması; yetkili ve görevli hakimin Ankara Ağır Ceza Mahkemesi üyesi olması ve denetim mekanizması getirilmesi yer alıyor.

Molotof ile demir bilye de suç kapsamında sayılacak

Toplantı veya gösteri yürüyüşlerinde, "havai fişek, molotof ve eşi el inşası patlayıcılar, demir bilye ve sapan" bulundurulması ve taşınması yasak bulunan maddeler kapsamında ele alınacak.

Toplumsal vakalarda bulundurulması ve taşınması yasak bulunan suç aletlerini taşıyanlara verilecek cezalar artırılacak. Bunları taşıyanlar, 2 sene 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

Yasa dışı örgüt ve topluluklara ilişkin amblem, işaret taşıyarak veya bunları üstünde bulunduran üniformayı andırır giysiler giyerek katılanlar; kanunların suç saydığı afiş, pankart, döviz, resim, levha, araç, gereçler taşıyarak, bu nitelikte sloganlar söyleyerek veya ses cihazlarıyla yayınlayarak katılanlar, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası alacak.

YÜZ KAPATMAK ARTIK SUÇ

Tasarı, kimliklerini saklamak için yüzlerini % veya azda olsa bez vesaire unsurlarla örterek toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılmayı suç kapsamına alıyor.

Şiddet olaylarının yaygınlaşarak halk düzeninin mühim biçimde bozulmasına yol açabilecek toplumsal olaylarda, halk mallarına verilen zararlar ile gerçek ve hukuki şahısların mallarına verilen zararların devletçe karşılanması halinde, ilgili yetinme bunu sorumlulara rücu edecek.

Terör örgütünün propagandasına dönüştürülen toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, kimliklerini saklamak amacıyla yüzünü % veya azda olsa kapatanlara, 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası uygulanacak. Bu suçu işleyenlerin cebir ve şiddete başvurmaları veya her çeşitli silah, molotof ve eşi patlayıcı, yakıcı veya yaralayıcı maddeler bulundurmaları veya kullanmaları biçiminde verilecek cezanın alt sınırı 4 yıldan az olamayacak.

Bonzai, TCK kapsamında

Sentetik uyuşturucu maddelere yönelik cezai yaptırımın daha caydırıcı bir duruma getirilmesi için, "sentetik kannabinoidler (bonzai) ve türevi uyuşturucu maddeler" de TCK kapsamına alınıyor. Bu maddelerin imali ve satışına yönelik ceza yarı oranında artırılıyor.

Uyuşturucu satışı cezasının okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane bunun şeklinde tedavi, eğitim, askeri ve sosyal amaçla toplu bulunulan yapı ve tesisler ile bunların varsa etraf duvarı, tel örgü veya eşi mani veya işaretlerle belirlenen sınırlarına 200 metreden yakın fasıla içindeki genel veya umuma açık yerlerde işlenmesi, biçiminde verilecek ceza yarı oranında daha artırılıyor.

Okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane bunun şeklinde tedavi, eğitim, askeri ve sosyal amaçla toplu bulunulan yapı ve tesislerle bunların varsa etraf duvarı, tel örgü veya eşi mani ve işaretlerle belirlenen sınırlarına 200 metreden yakın fasıla içindeki açık yerlerde uyuşturucu bulunduran, kullanan ve satın sahaların cezaları yarı oranında artırılacak. Böylece, 200 metrede uyuşturucu kullanan veya bulunduranlara 7,5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Polise 48 saate kadar gözaltı yetkisi

Toplumda infial yaratan; öldürme, kasten yaralama, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, kaçakçılık, fuhuş, hırsızlık, yağma, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti bunun şeklinde suçlarda, suçüstü halleriyle kısıtlı olmak kaydıyla şahıs hakkında, mülki amirler sebebi ile belirlenecek kolluk amirlerince 24 saate kadar, şiddet olaylarının yaygınlaşarak halk düzeninin mühim biçimde bozulmasına yol açabilecek toplumsal vakalar sırasında ve toplu şekilde işlenen suçlarda 48 saate kadar gözaltına alma kararı verilebilecek.

Gözaltına tahsil edilen şahıs en geç 48 saat, toplu şekilde işlenen suçlarda 4 gün içerisinde hakim önüne çıkarılacak.

Toplantı ve gösteri yürüyüşüne, yasaklanan silahlar, molotofkokteyli, demir bilye ve sapan taşıyarak katılanlar tutuklanabilecek.

Vali buyruk verebilecek

Vali, lüzumu halinde, kolluk amir ve memurlarına suç faillerinin bulunması için gereken talimatları verebilecek.

Vali, halk düzenini ve güvenliğini, şahısların can ve mal emniyetini sağlamak amacıyla aldığı tedbir ve kararların uygulanması için adli firmalar ile katkı isteyebileceğine dair hükmü gizli kalmak kaydıyla askeri firmalar dışında, yerel idareler dahil bütün halk müessese ve kuruluşlarının itfaiye, ambulans, çekici, iş makinesi ve tedbirlerin mecbur kıldığı öteki vasıta ve gereçlerinden yararlanabilecek, personeline görev verebilecek.

Kamu müessese ve kuruluşları, valinin bu konudaki buyruk ve talimatlarını yerine getirecek; ters takdirde vali, buyruk ve talimatlarını kolluk vasıtasıyla uygulayacak. Bunların yerine getirilmemesi veya geciktirilmesi nedeni ile oluşan halk zararı ile gerçek ve hukuki şahısların ülke sebebi ile karşılanan zararları, ilgili idarece genel yasalara nazaran mesul halk görevlilerinden tazmin edilecek.

Valilerin bu yetkileri, ilçelerde kaymakamlar sebebi ile kullanılabilecek.

Kamu düzenini ve güvenliğini veya şahısların can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek toplumsal olayların kafa göstermesi biçiminde vali sebebi ile halk düzenini sağlamak amacıyla tahsil edilen karar ve tedbirlere marjinal davrananlar, 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

Toplumsal vakalarda kamuya ve hususi bireylere ilişkin bina, vasıta ve mallara ziyan verenlerin, zararı karşılamasında süre aşımının da önüne geçilmesi amaçlanıyor. Rücu istemine ilişkin süre aşımı süresi bir kat artırılıyor.

Araç kiralama şirketleri gündelik kayıt tutacak

Araç kiralama şirketlerinin mesul işleticileri ve yöneticileri, kiralanan vasıta bilgileri, vasıtası kiralayanların hüviyet teferruatları ve kira sözleşmesi kayıtlarını usulüne müsait biçimde günü gününe tutacak, mevcut bilgi, evrak ve kayıtları genel kolluk kuvvetlerinin her an incelemelerine hazır bulundurmak mecburiyetinde olacak.

Araç kiralama sırasında gerçeğe marjinal hüviyet kullananlar ile elde edilen bilgi ve kayıtları hukuka marjinal şekilde kullanan, bir başkasına veren, yayan ve kazanan kişi, TCK'nın ilgili hükümlerine nazaran cezalandırılacak.

Mülki yetinme amirleri, bu yükümlülüklere marjinal devinim edenlere 5 bin lira, gerçeğe marjinal kayıt tutan veya bilgi verenlere 10 bin lira idari nakit cezası kesecek. İdari nakit cezaları, tebliğinden itibaren bir ay içerisinde ödenecek. İşlenen bir suçun gizlenmesi amacıyla bilgilerin bulunmamaktadır edilmesi biçiminde işletme ruhsatı iptal edilecek.

Araç kiralama şirketleri, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde bütün kayıtlarını bilgisayarda tutacak, bilgisayar terminallerini genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlayacak, bir sene içerisinde kiralanacak bütün araçlarda coğrafi tanımlamasını verici düzen veya sistemler kuracak, genel kolluk kuvvetlerinin her an incelemelerine hazır bulunduracak. Bu şartı yerine getirmeyenlere, 10 bin lira ceza uygulanacak, fiilin tekrarında işletme ruhsatı iptal edilecek.

Polis alım yaşı 30'a çıkarıldı

Tasarıyla polis alımındaki üst ıslak sınırı 28'den 30'a çıkarıldı.

Buna göre, lisans mezunlarından KPSS'de bakanlıkça belirlenecek taban puanı alanlar arasından sınavın yapıldığı yılın, 31 Aralık tarihsel itibariyle 30 yaşından gün almayan bey ve bayan adaylar arasından, sınavda muvaffakiyetli olanlar polis iş eğitim merkezlerine alınacak.

1 Ekim 2008 tarihinden evvela Terörle Mücadele Kanunu kapsamında görev malulü şekilde emekli olup, meslekten ilişikleri kesilen emniyet teşkilatı personelinden tekrardan memuriyete alınanların meslekten ilişiklerinin kesildiği tarih ile göreve başladıkları tarih içerisinde geçen süre, rütbe kıdeminde değerlendirilecek. Bu bireyler idarece resen emekliye sevk edilemeyecek.

İkinci derslik emniyet müdürü rütbesinde bulunan polis amirleri; emniyet ve asayiş durumu, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikler, nüfus büyüklüğü, şehirleşme kuru bunun şeklinde kriterler dikkate alınarak belirlenecek ilçelere, ilçe emniyet müdürü şekilde atanabilecek.

Birimlerin kapatılması nedeni ile gereksinim kalmayan dekan yardımcısı, polis koleji müdürü ve müdür yardımcısı görev unvanları ile polis okullarının yüksek okula dönüştürülmesi ve koruma müdürlüklerinin daire başkanlığı seviyesinde tekrardan yapılandırılmış olması nedeni ile polis okulu müdürü, polis okulu öğretmeni, cumhurbaşkanlığı koruma müdürü, başbakanlık koruma müdürü, TBMM koruma müdürü, polis okulu müdür yardımcısı, cumhurbaşkanlığı koruma müdür yardımcısı, TBMM koruma müdür yardımcısı, başbakanlık koruma müdür yardımcısı görev unvanları kaldırılıyor.

Polis amirleri; rütbe sırası ile komiser yardımcısı, komiser, başkomiser, emniyet amiri, dördüncü derslik emniyet müdürü, üçüncü derslik emniyet müdürü, ikinci derslik emniyet müdürü, birinci derslik emniyet müdürü ve derslik üstü emniyet müdürü şeklinde olacak.

Rütbelere terfi ettirilecek personelin kurullarda görüşülmesi kıdem sırasına göre, rütbelere terfiler ise düzenlemede öngörülen İmtihan ve eğitim şartı gizli kalmak üzere liyakate nazaran yapılacak.

Bakan onayıyla emekliye sevk edilecek

Bulundukları rütbelere terfi ettikleri tarihten itibaren 5 sene içerisinde bir üst rütbeye terfi edemeyen emniyet amirleri ile dördüncü, üçüncü ve ikinci derslik emniyet müdürleri, emeklilik veya yaşlılık maaşı bağlanabilmesi için lüzumlu şartlara haiz olmak kaydıyla, Yüksek Değerlendirme Kurulu'nun teklifi ve bakan onayı ile emekliye sevk edilecek. Birinci derslik emniyet müdürlerinin bulundukları rütbedeki en çok bekleme süresi 6 sene olacak.

Meslekte fiilen iki yılını dolduran ve 45 yaşından gün almamış lisans mezunu polis memurları ile başpolis memurları ve kıdemli başpolis memurları içerisinde yapılacak yazılı ve sözlü sınavda muvaffakiyetli olanlardan, Polis Akademisi Başkanlığı'nca düzenlenecek ilk derece amirlik eğitimini başarıyla bitirenler komiser yardımcılığı rütbesine atanacak.

Kaynak: HABER7.COM


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×