Basın İlân Kurumu ilân ve reklâmlar değişiklik kararları yayımlandı

Basın İlân Kurumu teşkiline dair 195 sayılı kanun uyarınca yayınlanacak ilân ve reklâmlar ile bunları yayınlayacak mevkuteler hakkında 15 Şubat 1977 tarihli ve 67 sayılı Genel Kurul Kararı’nın 9. maddesi değiştirildi.Resmi Gazete’nin...

Basın İlân Kurumu ilân ve reklâmlar değişiklik kararları yayımlandı
08 Haziran 2014 Pazar 11:18

Basın İlân Kurumu teşkiline dair 195 sayılı kanun uyarınca yayınlanacak ilân ve reklâmlar ile bunları yayınlayacak mevkuteler hakkında 15 Şubat 1977 tarihli ve 67 sayılı Genel Kurul Kararı’nın 9. maddesi değiştirildi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giden ilgili 9. maddesi 'Uyarı ve yayınlama hakkının düşmesi' üst başlığı altında şöyle değiştirildi: “Yayınlama hakkının kazanılmasını sağlayan unsurlardan herhangi birinin ihlâli halinde, bu hak ihlâl süresince kendiliğinden düşer. İhlâlin önceden ve zamanında tespit edilememiş olması, bu konuda işlem yapılmasına ve yaptırım uygulanmasına engel değildir. Ancak bir takvim yılı içinde bu Karar’ın 17, 26, 47, 48, 49, 53, 60 ve 71. maddelerine ilişkin meydana gelen ilk ihlaller için şubesi bulunan yerlerde Kurum, diğer yerlerde ise valilikler tarafından mevkuteye yazılı uyarı yapılır.

İkinci fıkrada belirtilen her bir ihlalin bir takvim yılı içinde tekerrür etmesi durumunda bu Karar’ın 14 üncü maddesi gereğince uygulanacak mahsup miktarı, ihlalin giderilmiş olması kaydıyla Kurum ve valilikler tarafından tespit edilen her ayrı ihlal için 60 günden fazla olamaz.

Yayınlama hakkının düştüğü, kontrol kurulu raporlarının veya aylık icmal varakalarının incelenmesi veya bunların soruşturulması ve araştırılması sonucu, Kurum Genel Müdürlüğü veya ilgili valilikler tarafından tespit olunarak karara bağlanır.”

Değişikliğin devamında, “Düşme kararı, verildiği tarihi izleyen beş iş günü içinde ilgili mevkuteye gönderilir.” denilerek, yayınlama hakkının düştüğünü vaktinde ve kendiliğinden bildiren mevkute ile bir takvim yılı içinde ihlali sebebiyle yazılı olarak uyarılan mevkuteye 195 sayılı Kanun’un 49. maddesi hükmünün uygulanmayacağı belirtildi.

29. MADDE DEĞİŞİKLİĞİ

Aynı Genel Kurul kararının 29. maddesi de aşağıdaki şekilde değiştirildi:

“Genel olarak madde 29 – 2. maddede sayılan ilân ve reklâmları yayınlayabilmesi için günlük gazetelerin;

a) Basıldığı matbaaların, kâğıt aldığı satıcıların ve gazeteyi dağıtıp satan bayilerin yaptırılacak kontrollere her an açık tutulmasını ve istenilecek bilgilerin yazılı veya sözlü olarak verilmesini sağlayacak önlemleri almış olması,

b) Kullanılacağı dönemle ilgili olarak noterler veya Kurum şubesi bulunan yerlerde şube müdürlüğü, diğer yerlerde ise valilikler veya kaymakamlıklar tarafından onaylanmış, 30 uncu maddede gösterilen defterleri tutması, kayıtlarını günü gününe işlemesi ve kontrol kurullarının talebi halinde bunları ibraz etmesi,

c) Kurum yönetmeliği ile bu kararın ilgili bölümlerinde öngörülen diğer ödevleri yerine getirmesi şarttır.

Söz konusu defterlerin nitelikleri ile onay işlemlerinin usul ve esaslarını belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.”

RESMİ İLAN KONTENJANI

Aynı Genel Kurul kararının 61. maddesi de gazetelerin aylık resmî ilân kontenjanı, kendilerine ait 'gösterge'nin, her ayın sonunda hesaplanacak 'resmî ilân katsayısı' ile çarpılması sonucunda bulunacağına işaret etti.

Resmî ilân katsayısı, bir yerde bir ay boyunca yayınlatılan resmî ilân tutarının, o yerde yayınlanan ve yayınlama hakkına sahip gazetelerin gösterge sayıları toplamına bölünmesiyle elde edileceğini belirtilerek, resmî ilân kontenjanına esas teşkil eden gösterge sayıları şu şekilde belirtildi:

“A. Siyasî gazeteler:

a) Aylık ortalama yüzölçümü 2.25 metrekareden ve günlük fiilî satış adedi İstanbul, Ankara ve İzmir’de 10.000’den, diğer şubelerin bulunduğu yerlerde ise 5.000’den az olmayan gazeteler için 180,

b) Diğerleri için 150,

B. Ticaret gazeteleri:

a) Günlük fiili satış adedi yüzde 50’si bayiler aracılığıyla olmak üzere 3.000’den az olmayanlar için 150,

b) Diğerleri için 120,

C. Meslek gazeteleri için 30.

2. En az oniki ay süreyle kesintisiz olarak resmî ilân yayınlayan gazetelere, aşağıda belirtilen şartların yerine getirilmesi halinde, her farklı özellik için resmî ilân kontenjanlarına esas teşkil eden ve yukarıda belirlenen esas gösterge sayılarına:

A. 51 ve 52 nci maddelerde kendi türleri için öngörülen fikir işçisi sayısının görevleriyle orantılı olmak üzere, İstanbul, Ankara ve İzmir’de yayınlanan;

a) İki katı kadar fikir işçisini yalnız kendi kadrosunda bulunduran gazetelere 1/8’i,

b) Yüzölçümü 3.00 metrekareden az olmayan gazetelere 1/8’i,

c) Yüzölçümü 3.00 metrekareden az olmayan ve günlük fiili satışı 25.000’den az olmamak üzere üç katı kadar fikir işçisini yalnız kendi kadrosunda bulunduran gazetelere 1/3’ü,

d) Bu kararın 24 üncü maddesinin 2 nci fıkrasına tabi olarak resmi ilân ve reklâm yayınlama hakkını kazanan gazeteler, kendileri için öngörülen asgari fikir işçileri sayısının görevleriyle orantılı üç katı fikir işçisini yalnız kendi kadrosunda bulundurmaları halinde 1/3’ü,

B. 51 ve 52 nci maddelerde kendi türleri için öngörülen fikir işçisi sayısının görevleriyle orantılı olmak üzere, İstanbul, Ankara ve İzmir illerinin dışında yayınlanan;

a) İki katı kadar fikir işçisini yalnız kendi kadrosunda bulunduran gazetelere 1/6’sı,

b) Yüzölçümü 2.25 metrekareden az olmayan ve 3 katı kadar fikir işçisini yalnız kendi kadrosunda bulunduran gazetelere 1/3’ü,

c) Yüzölçümü 2.25 metrekareden ve günlük fiili satışı 2.500’den az olmamak üzere dört katı kadar fikir işçisini yalnız kendi kadrosunda bulunduran gazetelere 1/2’si,

d) Yukarıdaki b veya c alt bendleri hükümlerinden yararlanan gazetelerden, resmî ilân kontenjanına esas teşkil eden gösterge sayısının öngördüğü asgarî yüzölçümünün iki katından az olmamak şartıyla, rulo (bobin) kâğıt işleyen baskı makinelerinde basılan gazetelere 1/3’ü,

e) Bu kararın 24 üncü maddesinin 2 nci fıkrasına tabi olarak resmi ilân ve reklâm yayınlama hakkını kazanan gazeteler, kendileri için öngörülen asgari fikir işçileri sayısının görevleriyle orantılı üç katı fikir işçisini yalnız kendi kadrosunda bulundurmaları halinde 1/3’ü,

C. Yayınlandığı yerin dışında da, mevkute dağıtımı amacıyla kurulmuş, yurt genelinde bayilik teşkilâtı bulunan kuruluşlar tarafından günlük fiilî satış adedinin tamamını yayın yeri ile birlikte, her coğrafi bölgede en az bir ilde olmak üzere, ülkenin en az yüzde 70’inde, günü gününe, dağıtıma sunarak satan ve istenmesi durumunda bu hususu belgelendiren gazetelere 1/3’ü,

D. Resmî ilân kontenjanına esas teşkil eden gösterge sayısına göre tespit edilmiş günlük asgarî fiilî net satış adedinden az olmamak şartıyla;

a) Yayınlandığı yer dışında da en az bir yerde daha basılan gazetelere 1/6’sı,

b) Yayınlandığı yer dışında birden fazla yerde basılan gazetelere 1/3’ü,

oranında ek gösterge uygulanır.

3. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinin dışında kalan yerlerde yayınlanan ve yüzölçümü 2.25 metrekareden az olmayan gazetelerden:

A. Günlük fiili satış ortalaması (1.000) adedin üzerinde olanlara, esas gösterge sayılarının 1/6’sı,

B. Günlük fiili satış ortalaması (2.500) adedin üzerinde olanlara, esas gösterge sayılarının 1/4’ü,

C. Günlük fiili satış ortalaması (5.000) adedin üzerinde olanlara, esas gösterge sayılarının 1/3’ü,

D. Günlük fiili satış ortalaması (10.000) adedin üzerinde olanlara, esas gösterge sayılarının 1/2’si oranında ek gösterge uygulanır.

4. Kadrosunda internet editörü bulunduran ve yayınlama ödevinde bulundukları resmi ilânları gazetelerine ait internet sitesinde düzenli olarak yayınlayan ve internet sitelerini düzenli olarak güncelleyen gazetelere esas gösterge sayılarının 1/10’u oranında ek gösterge uygulanır.

5. Yayınlandıkları yer ve çevresini ilgilendiren haberler ile özel haberlere en az 0.75 metrekare ayıran yerel süreli yayınlara 10 ek gösterge uygulanır.

6. Yüzölçümü 2.25 metrekareden az olmayan yerel süreli yayınlardan günlük olarak özgün ve güncel içerikte asgari yüzölçümünün haricinde bulmaca, kültür-sanat, sağlık, spor, eğitim gibi konularda en az 0.37 metrekare yayın yapanlara 10 ek gösterge uygulanır.

7. Münhasıran o gazetede yayımlanmak üzere yazılmış haftada en az bir röportaj ve günde en az iki köşe yazısını düzenli olarak yayımlayan yerel süreli yayınlara 10 ek gösterge uygulanır.” CİHAN


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×