Anayasa Mahkemesi içtüzüğünde değişiklik

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) içtüzüğünde yapılan değişiklik ile üyeler, davet olundukları ulusal veya uluslararası kongre, konferans ve benzeri bilimsel toplantılara ve mahkemenin görev alanına ilişkin konularda çalışmalar yapan uluslararası kuruluşlara b.

Anayasa Mahkemesi içtüzüğünde değişiklik
05 Mart 2014 Çarşamba 15:48

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) içtüzüğünde yapılan değişiklik ile üyeler, davet olundukları ulusal veya uluslararası kongre, konferans ve benzeri bilimsel toplantılara ve mahkemenin görev alanına ilişkin konularda çalışmalar yapan uluslararası kuruluşlara başkanın izniyle katılabilecek.

    Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair içtüzük kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Anayasa Mahkemesi içtüzüğünün 10. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (ı) bendi yapılan değişiklik ile bölümlerin kararları arasında içtihat uyumsuzluğunun oluştuğu ya da oluşacağı kanaatine varıldığı veya Bölümlerce Genel Kurul tarafından karar alınmasının gerekli görüldüğü Hallerde Genel Kurulu toplantıya çağırabilecek.

    İçtüzüğün 12. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (e) bendinde yapılan değişiklik ile ise AYM üyeleri görevleri dışında resmî veya özel hiçbir görev alamayacak ve davet olundukları ulusal veya uluslararası kongre, konferans ve benzeri bilimsel toplantılara ve mahkemenin görev alanına ilişkin konularda çalışmalar yapan uluslararası kuruluşlara başkanın izniyle katılabilecekler.

    İçtüzüğün 25. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (d) bendi ise, “Bireysel başvurulara ilişkin olarak Bölümlerin kararları arasında oluşmuş veya oluşabilecek farklılıkları gidermek; Bölümlerce Genel Kurula sevk edilen konuları karara bağlamak” şeklinde değiştirildi.

İçtüzükte yapılan bazı değişiklikler ise şöyle:

İçtüzüğün 28. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi ile (3) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

Komisyonlarca kabul edilebilirliği karara bağlanamamış başvuruların Bölüm Başkanı'nca gerekli görüldüğü takdirde kabul edilebilirlik ve esas incelemesini birlikte yapmak
Bölümlerden birinin görülmekte olan bir başvuruya ilişkin olarak vereceği karar, Bölümlerin önceden vermiş olduğu bir kararla çelişecekse ya da konunun niteliği itibarıyla Genel Kurul tarafından karara bağlanması gerekli görülürse ilgili Bölüm dosyadan el çekebilir. Bölüm Başkanı başvuruyu Genel Kurul önüne götürmek üzere Başkana iletir.

İçtüzüğün 33. maddesinin (2) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Komisyonlar oybirliği ile karar alır. Oybirliği sağlanamadığında konu, oybirliği sağlanamadığı belirtilmek suretiyle Bölüme havale edilir. Oy birliği sağlanamayan durumlarda başvurunun Bölüme gönderilmesini isteyen üye bunun gerekçesini yazar.
İçtüzüğün 50. maddesine, (6) numaralı fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Başvuruda Kanunun 43 üncü maddesinin (4) numaralı fıkrasında belirtilen nedenlerle bir kuralın iptali istenmesi durumunda, o kurala yönelik esas inceleme yapılmaz.

İçtüzüğün 64. maddesinin (1) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

Bireysel başvurunun, başvuru yollarının tüketildiği tarihten, başvuru yolu öngörülmemişse ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren 30 gün içinde yapılması gerekir.

İçtüzüğün 66. maddesinin (1) ve (2) numaralı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

Bireysel Başvuru Bürosu gelen başvuruları şeklî eksiklikler bulunup bulunmadığı yönünden inceler. Başvuru formunda veya eklerinde herhangi bir eksiklik tespit edilmesi hâlinde, bunların tamamlattırılması için başvurucuya, varsa avukatına veya kanuni temsilcisine 15 günü geçmemek üzere kesin bir süre verilir.
Eksikliklerin tamamlattırılmasına dair yazıda başvurucuya geçerli bir mazereti olmaksızın verilen kesin sürede eksiklikleri tamamlamadığı takdirde başvurusunun reddine karar verileceği bildirilir.

İçtüzüğün 70. maddesinin (2) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

Yukarıdaki fıkra kapsamında Mahkemeye ulaşan bilgi ve belgeler, yargılamanın gerektirmesi halinde 15 günlük süre içinde görüşlerini sunabilmeleri için başvurucuya, Adalet Bakanlığı'na ve varsa diğer ilgililere tebliğ edilir.

İçtüzüğün 71. maddesinin (2) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

Adalet Bakanlığı başvuruya ilişkin görüşünü otuz günlük süre içinde bildirir. Talep hâlinde Bölüm Başkanınca bu süre otuz güne kadar uzatılabilir. Başvurunun Adalet Bakanlığı'na bildiriminden itibaren belirtilen sürelerde cevap verilmediği takdirde, Mahkeme dosyadaki bilgi ve belgelere göre kararını verir. Mahkeme, içtihadın oluştuğu alanlarda veya ivedilikle karar verilmesi gereken durumlarda Bakanlık cevabını beklemeden başvurunun kabul edilebilirlik ve esası hakkında karar verebilir. CİHAN


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×