Lisanslı yediemin depolarına ilişkin esaslar belirlendi

- Resmi Gazete'de yayımlanan Adalet Bakanlığının Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliğine göre, depolar ve deponun bulunduğu yer, cumhuriyet başsavcılığının gözetim ve denetimine tabi olacak

Lisanslı yediemin depolarına ilişkin esaslar belirlendi
23 Ağustos 2016 Salı 10:05

ANKARA (AA) - Adalet Bakanlığının Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği yeniden düzenlendi. Buna göre, depolar ve deponun bulunduğu yer, cumhuriyet başsavcılığının gözetim ve denetimine tabi olacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle, İcra ve İflas Kanunu uyarınca muhafaza altına alınmasına karar verilen malların muhafaza edileceği gerçek veya tüzel kişilere ait lisanslı yediemin depolarının kuruluşuna, bu depolarda bulunması gereken asgari niteliklere, depolar için alınacak teminata, muhtemel rizikolara karşı yapılacak sigortaya, Adalet Bakanlığı tarafından lisans ve işletme belgesinin verilmesine, işletme yetkisinin devrine, Adalet Bakanlığının lisanslı işletmelerle ilgili görev ve yetkilerine, faaliyetin durdurulması ya da iptali gibi idari tedbir ve tasarruflara, bu depoların denetimine, depolarda tutulması gereken kayıtlara ve muhafaza işlemlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Yönetmeliğe göre, lisans verilecek yerler, yetki çevreleri, lisansın süresi ve kapsamı ile lisansla ilgili diğer hususlar, iş ve ihtiyaç durumu dikkate alınarak Bakanlık tarafından belirlenecek.

Lisanslı yediemin depoları, verilecek lisansın yetki çevresi içinde ve bütünlük arz edecek şekilde kurulacak.

Lisans almak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, şahsen veya temsilcileri ya da vekilleri aracılığıyla ilanda belirtilen süre ve usullere uygun olarak bakanlığa başvuruda bulunabilecek. Lisansın verilmesine ilişkin ilanlar bakanlığın internet sitesinde yayımlanacak. Başvurular, komisyon tarafından incelenerek karara bağlanacak.

Lisans sahibi, lisansın kapsamında yer alan hizmetleri yerine getirmesi karşılığında bakanlığın belirlediği ücret tarifesi miktarınca ücret talep edebilecek. Lisans sahibinin, hizmetlerin etkin, hızlı ve verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak, hizmetlerin yerine getirilmesi işlemlerinin koordinasyonunu sağlamak, yönetmelik ve ilanda belirtilen niteliklerinin korunmasına dair tedbirleri almak, bu şartların kaybolması halinde durumu derhal bakanlığa bildirmek gibi sorumlulukları olacak.

- Yediemin deposu yeterli altyapıya sahip değilse

İcra ve iflas daireleri tarafından muhafaza altına alınmasına karar verilen mallar, mevzuattaki istisnalar saklı kalmak kaydıyla bakanlık tarafından yetki verilen ve yetki çevresi belirlenen lisanslı yediemin depolarında muhafaza edilecek. Birden fazla lisanslı yediemin deposu bulunan mahallerde muhafaza altına alınan mallar, eşitlik esası gözetilmek suretiyle bakanlıkça belirlenecek kriterler doğrultusunda lisanslı yediemin depolarına teslim edilecek.

Muhafazası özellik gerektiren, bir arada bulundukları eşya için tehlike arz eden mallar, her türlü ateşli silah, patlayıcı, yanıcı, tahrip edici ve aşındırıcı madde, zehirli gaz, nükleer yakıt, radyoaktif madde ile can ve mal güvenliği yönünden tehlikeli olduğu saptanmış her nevi katı, sıvı ve gaz halinde olan maddeler, kısa sürede bozulabilecek gıda maddeleri, kötü koku yayan mallar, canlı hayvanlar gibi muhafazası özel bakım ve tesise lüzum gösteren şeyler, yediemin deposu yeterli altyapıya sahip değilse, yeterli altyapıya sahip en yakın lisanslı yediemin deposuna teslim edilecek.

İcra daireleri tarafından kayıtlarına yakalama şerhi konulup kolluk birimleri tarafından yakalanan araçlar, aracı yakalayan kolluk görevlisinin talebi üzerine depo görevlisi tarafından bulunduğu yerden alınarak depoya götürülecek. Depo görevlisi tarafından en geç üç iş günü içerisinde alınmaması durumunda araç kolluk görevlisi tarafından başka bir lisanslı yediemin deposuna teslim edilecek.

- İşletmenin faaliyetleri durdurulabilecek

Depolar ve deponun bulunduğu yer, cumhuriyet başsavcılığının gözetim ve denetimine tabi olacak. Cumhuriyet başsavcısı veya görevlendirdiği cumhuriyet savcısı, bakanlığın isteği ile ya da resen depoların bu yönetmelikte belirtilen asgari nitelikleri muhafaza edip etmediğini, kayıt ve belgeleri ile tüm işlemlerini denetleyecek. Bakanlık, görevlendireceği personeli eliyle de depoları her zaman denetleyebilecek.

Yapılmış bir tespit veya denetim sonucunda yönetmeliğe veya ilanda belirtilen şartlara aykırılığın belirlenmesi durumunda, bakanlıkça fiilin önem ve mahiyetine göre işletmenin faaliyetlerinin tamamı ya da bir kısmı geçici olarak durdurulabilecek.

Lisansın iptali veya lisans süresinin sona ermesi hallerinde mevcut depolarda bulunan mallar, belirlenecek lisanslı yediemin deposu tarafından teslim alınacak. Malların yeni depoya nakliyesi ile ilgili tüm masraflar lisansı iptal edilen veya lisans süresi dolan depo işleticisi tarafından karşılanacak.

Bu yönetmelikle 14 Mayıs 2014 tarihli ve 29000 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×