Yatırım ortamının iyileştirilmesi tasarısı komisyonda kabul edildi (3)

-Nispi damga vergisine tabi kağıtlarda her bir nüshanın ayrı ayrı vergilendirilmesi uygulamasına son verilecek -Aynı kağıtta birden fazla kefil ve garantör bulunması durumunda, yalnız bir kefalet ve bir garanti taahhüdü için damga vergisi alınacak -Bireysel emeklilik, gruba bağlı bireysel emeklilik, işveren grup emeklilik sözleşmelerine de damga vergisi istisnası sağlanacak

Yatırım ortamının iyileştirilmesi tasarısı komisyonda kabul edildi (3)
30 Haziran 2016 Perşembe 03:36

TBMM (AA) - Nispi damga vergisine tabi kağıtlarda her bir nüshanın ayrı ayrı vergilendirilmesi uygulamasına son verilecek.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısına göre, muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek verilmesine imkan sağlamak üzere Gelir Vergisi Kanunu'na eklenen yetki uyarınca getirilen zorunluluklara uyulmaması halinde uygulanacak cezalar belirleniyor.

Elektronik ortamda süresinde verilmeyen bildirim ve formların süresinden sonraki ilk üç gün içinde verilmesi halinde, 1/10 oranında özel usulsüzlük cezası uygulanacak.

Tasarıyla, Vergi Usul Kanunu'nda pişmanlık müessesiyle ilgili "izaha davet" başlığı altında düzenleme yapılıyor. Bu kapsamda, vergiye gönüllü uyumun artırılması amacıyla, haklarında henüz vergi incelemesine başlanılmamış veya takdir komisyonuna sevk edilmemiş mükellefler için izaha davet müessesesi getirilecek.

İdarenin araştırmalarıyla, vergiyi ziyaı (kayba) uğratmış olabileceği yönünde ön tespitleri olan mükellefler izaha davet edilecek, yapılan izahın yeterli görülmesi halinde inceleme ve takdir işlemleri yapılmayacak ve belirlenen şartların gerçekleşmesi durumunda vergi ziyaı cezası yüzde 20 oranında kesilecek.

Bu düzenlemeler, Vergi Usul Kanunu kapsamına giren kaçakçılık suçlarında uygulanmayacak. Ancak sahte veya yanıltıcı belge kullanma fiilinin işlenmiş olabileceğine dair yapılan ön tespitlerde, bu belge tutarının 50 bin TL'yi geçmemesi ve mükellefin ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet alışlarının yüzde 5'ini aşmaması kaydıyla, mükellefler izaha davet edilebilecek.

- Damga vergisinde düzenlemeler

Damga Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle, nispi damga vergisine tabi kağıtlarda her bir nüshanın ayrı ayrı vergilendirilmesi uygulamasına son verilecek. Maktu damga vergisine tabi kağıtlarda ise her bir nüshadan ayrı ayrı vergi alınması uygulamasına devam edilecek.

Aynı kağıtta birden fazla adi kefil ve garantör bulunması durumunda, yalnız bir kefalet ve bir garanti taahhüdü için damga vergisi alınacak. Pey akçesi (bağlanma parası), cayma tazminatı (zamanı rücu, cayma parası), ücret tevkifi, cezai şart gibi bir sözleşmenin yaptırımı olarak belirlenen taahhütler başlı başına bir sözleşmeye konu olmadıkça damga vergisi alınmayacak.

Azami tutardan vergi alınan sözleşmelerde, sözleşmenin diğer hükümlerinde değişiklik olmaksızın sadece bedelin artırılmasına ilişkin değişiklik yapılması halinde, artan bedele ilişkin olarak damga vergisi alınmayacak.

Düzenlenen kağıtlara sıfır nispetinde damga vergisi uygulanmasına ilişkin Bakanlar Kuruluna tanınan yetki, bankacılık mevzuatına ilişkin düzenlenen kağıtlara da uygulanacak şekilde genişletilecek.

Tasarıyla, ihracat ve ihracata ilişkin olduğunun belgelendirilmesi kaydıyla düzenlenen kağıtlardan, hangilerinin damga vergisinden müstesna olduğu belirleniyor.

Vergi, resim, harç istisnası belgesine bağlanan, tasarıda belirtilen diğer döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemler nedeniyle, belgenin geçerlilik süresi içerisinde düzenlenen kağıtlar damga vergisinden müstesna olacak.

- Uluslararası ihale kavramı tanımlanıyor

Tasarıyla, döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin damga vergisi istisnası uygulamasında "uluslararası ihale" kavramı, "Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yerli ve yabancı firmaların ayrı ayrı veya birlikte iştirakine açık olarak çıkılan ve yabancı firmalarca da teklif verilen ihale" şeklinde belirleniyor.

Bu düzenlemede belirlenen işlem veya faaliyetlerin kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemesi halinde, gerçekleşmeyen kısma ait alınmayan damga vergisi, mükelleflerden ceza ve gecikme faiziyle birlikte geri alınacak.

Damga vergisi istisnası uygulamak suretiyle işlem yapan kuruluşlar, istisnaya konu işlemin mahiyeti ile alınmayan vergi tutarını, işlemin yapıldığı tarihi takip eden 30 gün içinde, ilgililerin bağlı bulunduğu vergi dairesine bildirecek.

Belirtilen işlem veya faaliyetlerin gerçekleşmediğinin belirlendiği tarihi takip eden 30 gün içinde bu durumu vergi dairesine bildirmeyen kuruluşlar, damga vergisi, ceza ve gecikme faizinin ödenmesinden ilgililerle birlikte ortak sorumlu olacak.

Tasarıyla, damga vergisine tabi kağıtlar arasında yer alan farklı sözleşme türleri, Damga Vergisi Kanununun ekleri içindeki, "Belli parayı ihtiva eden kağıtlar" bölümünde sayılmak suretiyle, bu kağıtlar için oran farklılaştırılmasına imkan verilmesi sağlanıyor.

- Okul idareleri ile veliler arasındaki kağıtlar da istisna olacak

Okul idareleri ile veliler veya öğrencilerin karşılıklı hak ve menfaatlerini düzenleyen kağıtlar, resmi dairelerce yurt dışına gönderilen kişiler adına yurt dışında bulunan eğitim ve öğretim kurumları ile sağlık kurumlarına veya bu kurumlara ödenmek üzere ilgili kişilere yapılan ödemelere ilişkin düzenlenen kağıtlar damga vergisinden istisna olacak.

Damga vergisinden istisna olan sigorta sözleşmeleri ve sigorta ücretinin ödenmesine ilişkin kağıtlara ilişkin düzenleme ile aynı kağıtta yer alan sigorta yaptırma taahhütlerinin de istisna kapsamına alınması suretiyle, damga vergisinin asıl akit bedeli üzerinden alınması sağlanacak. Bireysel emeklilik, gruba bağlı bireysel emeklilik, işveren grup emeklilik sözleşmelerine de damga vergisi istisnası getirilecek.

Anonim, limited ve eshamlı komandit şirketlerin pay devirleri damga vergisinden istisna olacak.

Gayrimenkul yatırım fonlarının münhasıran gayrimenkul portföylerine ilişkin alım satım sözleşmeleri ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerine damga vergisi istisnası sağlanacak.

Birden fazla nüsha olarak düzenlenen belli bir bedeli ihtiva eden kağıtlara ilişkin nispi harca tabi işlemlerden, sadece bir nüsha için noter harcı alınacak.

(Sürecek)


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×