Vergi borçları yapılandırılıyor (3)

- Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymetler ile gemi, yat ve diğer su araçlarını 31 Aralık 2016'ya kadar Türkiye'ye getirenler, bu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek - Mükellefler, Türkiye'ye getirilen varlıklarını işletmelerine dahil edebilecek veya işletmelerinden çekebilecek - Mükellefler, Türkiye'de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz ve menkul kıymetleri de 31 Aralık 2016'ya kadar kanuni defterlere kaydedebilecek - Bu varlıklar, diğer kişilerin nam veya hesabına getirebilecek - Yurtdışından Türkiye'ye varlık getirenler ile adına varlık getirilenler hakkında vergi incelemesi, araştırma ve soruşturma yapılamayacak, vergi cezası ve idari para cezaları kesilemeyecek - Borçlular, yapılandırılan borçlarını 18 taksitte ödeyebilecek

Vergi borçları yapılandırılıyor (3)
22 Temmuz 2016 Cuma 19:10

TBMM (AA) - Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymetler ile gemi, yat ve diğer su araçlarını 31 Aralık 2016'ya kadar Türkiye'ye getirenler, bu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek. Mükellefler, Türkiye'ye getirilen varlıklarını işletmelerine dahil edebilecek veya işletmelerinden çekebilecek.

TBMM Başkanlığına sunulan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifine göre, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile gemi, yat ve diğer su araçlarını 31 Aralık 2016'ya kadar Türkiye'ye getirenler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek.

Mükellefler, Türkiye'ye getirilen varlıklarını, dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın işletmelerine dahil edebilecekleri gibi, aynı varlıkları vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate almaksızın işletmelerinden çekebilecek.

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan kredilerin en geç 31 Aralık 2016 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilecek. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye'ye getirilme şartı aranmaksızın bu hükümden yararlanılacak.

Mükellefler, Türkiye'de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını da 31 Aralık 2016'ya kadar kanuni defterlere kaydedebilecek. Bu takdirde, söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilecek.

Türkiye'ye getirilen veya defterlere kaydedilen varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gider veya indirim olarak kabul edilmeyecek.

Gerçek ve tüzel kişiler, bu varlıkları diğer kişilerin nam veya hesabına getirebilecek. Nam veya hesabına Türkiye'ye varlık getirilenlere, bu düzenleme kapsamında yapılan intikaller ivazsız intikal olarak değerlendirilmeyecek, veraset ve intikal vergisine konu edilmeyecek.

Bu kapsamda Türkiye'ye getirilerek kaydedilen her türlü gemi, yat ve diğer su araçlarının Türkiye'ye getirilme ve kayıt işlemleri nedeniyle, ithalde alınan vergiler dahil herhangi bir vergi, resim, harç veya diğer mali yükümlülükler ile bunlara ilişkin cezalar alınmayacak.

Yurtdışından Türkiye'ye varlık getirenler ile adına varlık getirilenler hakkında, hiçbir şekilde vergi incelemesi, tarhiyatı ile herhangi bir araştırma, inceleme, soruşturma veya kovuşturma yapılamayacak, vergi cezası ve idari para cezaları kesilemeyecek.

Bakanlar Kurulu, belirtilen süreleri, bitim tarihlerinden itibaren 6 aya kadar uzatabilecek. Maliye Bakanlığı, varlıkların Türkiye getirilmesi, bildirim ve beyanı ile işletmeye dahil edilmelerine ilişkin hususları, bildirim ve beyanların şekli, içeriği ile yapılacağı yere ilişkin usul ve esasları belirleyecek.

- 2016 yılı haziran ayından önceki borçlara uygulanan ceza

Bu düzenlemenin kanunlaşıp yayımlandığı tarihten önce tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan, 2016 yılı Haziran ayı ve önceki aylara ilişkin borçlara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammının tahsilinden vazgeçilecek.

Sigorta primi, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, ödenmesi imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi, SGK tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, genel sağlık sigortası priminin asılları ile bu alacaklara Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın belirtilen sürede ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammının tahsilinden vazgeçilecek.

Yaşlılık aylığı, emekli aylığı veya malullük aylığı bağlandıktan sonra, sigortalı bir işte çalışması nedeniyle sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenlerden, 2016 yılı Şubat ayı ve önceki aylara ilişkin ödenmeyen destek primlerinin asılları ile bu alacaklara Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde de gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacak.

30 Haziran 2016 tarihine kadar bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammını alacaklarının, 30 Haziran 2016 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin olup ilgili kanunları uyarınca uygulanan idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammının alacaklarının gecikme cezası ve gecikme zammının tahsilinden vazgeçilecek.

- Yüzde 40'ı ödenirse, yüzde 60'ından vazgeçilecek

Bu düzenleme kapsamına giren alacakların asıllarının, bu düzenlemeden önce ödenmiş olmasına rağmen, ferilerinin bu düzenlemenin kanunlaşıp yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olduğu durumlarda, aslı ödenmiş feri alacağın yüzde 40'ının ödenmesi durumunda kalan yüzde 60'ının tahsilinden vazgeçilecek.

30 Haziran 2016'ya kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar için, eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi asılları ile bu alacaklara gecikme cezası ve zammının, belirtilen sürede ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve zammı alınmayacak.

Bu düzenlemenin kanunlaşıp yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar işverene tebliğ edilen eksik işçilik tutarları üzerinden hesaplanan sigorta prim tutarları, belirtilen alacaklar için öngörülen süre ve şekilde ödenecek. Bu düzenlemelerden yararlanmak isteyen borçluların, dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şartı aranacak.

- İki kere vadesinde ödemezse hakkını kaybedecek

Başvuruda bulunan borçluların, sigorta primlerini bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde, yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybedecek.

Bu düzenlemeden yararlanmak isteyen borçlular, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile belediyelere bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksidini, düzenlemenin yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan; SGK'ya bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini ise dördüncü aydan başlamak üzere 2'şer aylık dönemler halinde 18 taksitte ödeyebilecek.

Tutarın, ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi halinde, bu tutara herhangi bir faiz uygulanmayacak.

İlk taksitin ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi halinde, feri alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar üzerinden ayrıca yüzde 50 indirim yapılacak.

Taksitle ödenmek istenmesi halinde, borçluların başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri gerekecek. Taksitle yapılacak ödemelerde, ilgili maddelere göre belirlenen tutar, 6 taksit için (1,08), 9 taksit için (1,12), 12 taksit için (1,16), 18 taksit için (1,24), katsayısı ile çarpılacak ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacak.

Bu düzenlemeden yararlanmak için başvuruda bulunan borçlulara, tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilecek. Ancak, tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması halinde, ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecek.

- 36 taksitte ödenebilecek

Bu düzenleme kapsamında ödenmesi gereken tutarlar, il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarına tescil edilen ve Türkiye'de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince 2'şer aylık dönemler halinde azami 36 eşit taksitte ödenebilecek.

İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi, süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde ödenmemesi, bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde bu düzenlemeden yararlanma hakkı kaybedilecek.

Bu düzenlemeden yararlanılarak süresinde ödenen alacaklara, düzenlemenin kanunlaşıp yayımlandığı tarihten sonraki süreler için faiz, gecikme zammı, cezası hesaplanmayacak.

- Ödeme yapıldıkça hacizler kaldırılacak

Bu düzenlemeye göre ödenecek alacaklarla ilgili tatbik edilen hacizler, yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak ve buna isabet eden teminatlar iade edilecek. Bu alacaklar nedeniyle tatbik edilen hacizlere konu mallar, borçlunun talebi halinde tahsil dairesince satılabilecek.

Başvuruda bulunan ve ilgili maddeler uyarınca dava açmamaları veya açılan davalardan vazgeçmeleri gereken borçluların, bu düzenlemeden yararlanabilmeleri için belirlenen başvuru süresinde yazılı olarak bu iradelerini belirtmeleri şartı aranacak.

Bakanlar Kurulu, öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aya kadar, mücbir sebep hali ilan edilen durumlarda da bir yıla kadar uzatmaya yetkili olacak.

(Sürecek)


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×