Engelli ve eski hükümlü istihdamı için ceza havuzu formülü

Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden veya işveren vekillerin kesilen cezalar tek bir havuzda toplanacak.

Engelli ve eski hükümlü istihdamı için ceza havuzu formülü
09 Ocak 2014 Perşembe 15:03

Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden veya işveren vekillerin kesilen cezalar tek bir havuzda toplanacak. Havuzda toplanacak bu paralar engelli ve hükümlülerin kendi işlerini kurmaları, iş bulmalarını sağlayacak teknolojilerin geliştirilmesi için hazırlanacak projelerin desteklenmesinde kullanılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın hazırladığı ‘Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezalarını kullanmaya yetkili komisyona dair yönetmelik’ Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle, engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden veya işveren vekillerinden tahsil edilen idari para cezalarının kullanımı hakkında karar vermeye yetkili komisyonun kuruluşu ile çalışmasına ilişkin usul ve esasları belirlendi.

Komisyon, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü’nün başkanlığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, en çok işçi ve işvereni temsil eden üst kuruluşların ve en çok engelliyi temsil eden üst kuruluşun birer temsilcisi olmak üzere bir başkan ve yedi üyeden oluşacak. Komisyonun kamu kurumlarından gelen üyeleri, komisyon toplantıları için, önceden isimleri kuruma bildirilmek şartı ile mazeret bildirerek yerlerine kendilerini temsilen yetkili temsilci görevlendirebilecek. En çok işçi ve işvereni temsil eden üst kuruluşlar ile en çok engelliyi temsil eden üst kuruluş seçtikleri temsilci sayısı kadar yedek temsilci seçebilecek. Asıl ve yedek üye olarak görevlendirilen temsilcilerin görev süreleri üç yıl olacak bu üyeler yeniden seçilebilecek. Komisyon, projeleri ve gündeminde yer alan konuları görüşmek üzere her yıl Mart ve Eylül aylarında gündemli olarak toplanacak. Komisyon Başkanı, gerekli gördüğü hallerde komisyonu olağanüstü toplantıya çağırabilecek. Komisyon, en az üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanacak ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alınacak. Çekimser oy kullanılamayacak, oyların eşitliği halinde, başkanın bulunduğu taraf yönünde karar alınmış sayılacak.

TÜRKİYE İŞ KURUMU REHBER HAZIRLAYACAK

Engelli ve hükümlü çalıştırmayan işyerlerine kesilen cezalar işsiz engellilerin ve eski hükümlülerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu ile kendi işlerini kurmaları, engellilerin iş bulmalarını sağlayacak destek teknolojileri ile engellilerin işe yerleştirilmeleri, işe ve işyerine uyumlarının sağlanmasına yönelik hazırlanacak projelerde kullanılacak.

Türkiye İş Kurumu, komisyon tarafından onaylanmak şartı ile sunulacak projelerin öncelikleri ve özellikleri ile başvuru formunun hazırlanması ve başvurunun yapılmasına ilişkin konularda hizmet sağlayıcıları bilgilendirmek amacı ile internet sayfasında proje başvuru rehberi yayımlayacak. Projeler, sunulduğu dönemde yayımlanan proje başvuru rehberi esas alınarak hazırlanacak, değerlendirilip ve uygulanacak. Yönetmelik çerçevesinde gerçek ve tüzel kişiler proje teklifi yapabilecek. Gerçek veya tüzel kişileri tarafından hazırlanan projenin uygulanacağı ilde yer alan il müdürlüğüne, proje başvuru rehberinde belirtilen sürelerde elden veya posta ile gönderilebilecek. Engellilere yönelik faaliyette bulunan dernek veya vakıflar, varsa bağlı oldukları üst kuruluşlardan alacakları proje ile ilgili değerlendirme yazısını projeye ekleyecek.

Komisyon, usulüne uygun olarak kendisine ulaşan projeleri genel ve özel hedef, faaliyet, sonuç ve bütçe bakımlarından ele alarak kendi içindeki tutarlılığı; hedef kitle ile amaç arasındaki ilişkinin düzeyi; kursiyerlerin istihdamına ve sosyal içerilmelerine katkısı; daha önce yapılan benzer projeler ile ilişkisi; hedef kitlenin ihtiyaçları; uygulanabilirliği; sürdürülebilirliği; eş finansman katkısı; bütçe imkânları; kendi işini kuracaklar için iş planı ve kuruluş sermayesi olup olmadığı; işgücü piyasasının talepleri; isteklinin varsa daha önceki proje deneyimi ve paydaşlarla ilişki düzeyi gibi başvuru rehberinde belirtilen kriterlere göre değerlendirecek. İstihdam taahhüdü bulunanlar ile kendi işini kurmaya yönelik projeler ve projenin uygulanacağı ildeki mevcut kaynakların kullanımına imkân sağlayacak proje sahibi dışında diğer ilgili kişi ve kuruluşların işbirliğini kapsayan yahut proje sahibi ve işbirliği yapılacak kuruluşların somut katkılarını içeren projeler komisyonda öncelikle değerlendirilecek.

PROJELERİN DURUMU KOMİSYONA BİLDİRİLECEK

Komisyon tarafından daha önce kabul edilen projeyi komisyon veya il müdürlüğü tarafından kabul edilen bir mazereti olmaksızın sözleşme imza tarihinden itibaren iki ay içinde başlatmaması, raporlarını süresinde vermemesi veya varsa istihdam yükümlülüklerini eksik yerine getirmesi durumunda bir yıl süre ile yeni projesi kabul edilmeyecek. Kurum tarafından yapılan inceleme ve denetimler sonucunda ilgili mevzuat, sözleşme ve projeye aykırılık nedeni ile sözleşmesinin iptal edilmesi, raporlarının kabul edilmemesi veya varsa istihdam taahhüdüne ilişkin yükümlülüğünü hiç yerine getirmeyenler iki yıl süre ile proje sunamayacak. Kurum ile bu yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemlerinden dolayı idari veya hukuki ihtilafı devam etmesi halinde, bu ihtilaflar sonuçlanıncaya kadar devam eden projesi var ise, tüm sonuçları ile tamamlanana kadar yeni projesi kabul edilmeyecek. Kabul edilen projeler, il müdürlüğü ile yüklenici arasında sözleşme veya protokol imzalanmak suretiyle yürütülecek.

Projenin gelişimini görmek, yapılan faaliyetlerin sonuçlarını değerlendirmek ve yapılacaklar hakkında bilgi sahibi olmak amacı ile proje süresinin ilk yarısının sonunu takip eden on beş gün içinde ara rapor ve projenin bitişini takip eden en geç on beş gün içinde ise nihai rapor yüklenici tarafından hazırlanarak il müdürlüğüne teslim edilecek. Söz konusu raporlar, geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde teslim edilmez ise il müdürlüğünce yükleniciye varsa kalan ödemeleri yapılmayacak. Komisyon tarafından kabul edilen projelerde belirtilen araç-gereçlerin, sarf malzemelerin ve demirbaşların yükleniciler tarafından satın alındığının yüklenici adına kesilmiş fatura ile belgelenmesi ve il müdürlüğü tarafından alınanların yerinde görülmesini müteakip; il müdürlüğünce bu alımlara ilişkin nakit tutarları, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş belge ve eki onaylı fatura örneğine dayanılarak en geç on iş günü içinde defaten ödenecek. Komisyon tarafından uygun görülen ödemeler, ilgili mevzuatında belirtilen belgelerin yüklenici tarafından il müdürlüğüne ibraz edilmesi sonrasında belirlenen hesaba veya hesaplara en geç on iş günü içinde aktarılacak.

CİHAN


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×